26.dubna 2017 prokázalo oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko naplňování a dodržování požadavků Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při dozorovém auditu a získalo osvědčení s platností na

Snahou nemocnice je preventivně předcházet rizikům ve zdravotnictví, a to podle nových odborných znalostí i aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví, viz. příloha: . . soubor ke stažení

Prioritou nemocnice je neustálé zvyšování kvality, proto byla stanovena Rada pro kvalitu, která je složena z vedoucích pracovníků nemocnice lékařské, ošetřovatelské a technicko provozní oblasti. Rada kvality je samostatným iniciativním

Zajištění kvality poskytovaných služeb je jednou ze základních podmínek k úspěšnému poskytování zdravotní péče, zejména pak u lůžkových zdravotnických zařízení. Cílem zavedeného systému managementu kvality je vytvoření vstřícného a bezpečného

V prosinci roku 2015 úspěšně proběhla recertifikace kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 z hlediska požadavků kritérií a posouzení trendu zlepšování. Certifikát je platný na 3 roky. Každý rok

Nemocnice Blansko ve dnech 29. a 30.10 2014 úspěšně absolvovala reakreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s. Cílem akreditace je posouzení shody správného nastavení

V nemocnici je vytvořen tým interních auditorů, kteří se objektivně podílí na kontrole dodržování nastavených procesů systému kvality. . . . .