Na jednom místě Vám přinášíme shrnuté veškeré informace k problematice onemocnění COVID-19.

Osobám s příznaky respiračního onemocnění důrazně doporučuje nošení respirátoru FFP2 při vstupu do areálu Nemocnice Blansko.

 

Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou každou středu a neděli od 14.00 do 17.00 hod. Všechny návštěvy žádáme, aby svou návštěvu zvážili, pokud se necítí zcela zdrávi a mají příznaky respiračního onemocnění.

 

Návštěvy u pacientů s onemocněním COVID-19 se řídí zvláštními pravidly, které Vám sdělí personál oddělení přímo na místě před vstupem do pokoje nebo se na podmínky návštěvy u takového pacienta můžete předem informovat telefonicky na konkrétním oddělení. Ve výjimečných případech může ošetřující lékař návštěvu u COVID-19 pozitivního pacienta zakázat nebo jinak omezit.

Léčba antivirotiky (Lagevrio, Paxlovid)

Léky jsou určeny pro ambulantní pacienty k léčbě onemocnění COVID-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného stadia onemocnění.
Indikaci k léčbě stanoví praktický lékař nebo ambulantní specialista na základě klinického vyšetření pacienta.

Odkaz na kritéria vysokého rizika progrese onemocnění:

 

Lék je Nemocnicí Blansko vydán pouze proti žádance (doklad 06 – žádanka typu “K” – poukaz na ošetření/vyšetření).

Nemocnice Blansko neprovádí žádné vyšetření pacienta, nezabývá se splněním indikace a nezodpovídá za ni.

 

Léky se vydávají na pracovišti INT AMB I – Urgentní příjem a to v době 7:00 – 15:00 hod.

 

Aplikace monoklonálních protilátek byla ukončena, protože nepůsobí na současnou převažující  variantu viru.

Vzhledem k malému zájmu veřejnosti o očkování přerušujeme od 1.5.2023 do odvolání provoz očkovacího centra.

Kde a kdy očkujeme?

Očkovací místo COVID-19 provozuje Nemocnice Blansko v areálu nemocnice na adrese Sadová 1596/33, Blansko. Příchozí k očkování projdou hlavním vchodem z ulice Sadová nebo přes vrátnici vchodem ze dvora u lékárny, dále povedou směrovky, pro dotazy je u vstupu v informačním centru k dispozici recepční. Očkovací místo je bezbariérové.

 

 

Očkujeme v pracovních dnech dle obsazenosti očkovacího kalendáře.

Transport k očkování a zpět si musí každý zajistit samostatně ve vlastní režii. Zdravotní pojišťovna transport k očkování nehradí. 

U osob vyžadujících dopomoc a dohled je nutné zajistit doprovod osobou blízkou.

Koho očkujeme a jak se zaregistrovat k očkování?

Očkujeme osoby ve věku 16 let a starší, které se přihlásily přes centrální rezervační systém na adrese https://registrace.mzcr.cz/ 
S registrací Vám mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221, kde je také možné ověřit platnost Vaší registrace k očkování. Kdo nemá vytvořenou rezervaci, nemůže být očkovaný.

CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM – Návod pro zájemce o očkování

Aktuální podrobné informace k očkování naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde případně na stránkách Jihomoravského kraje,

Co si vzít s sebou k očkování?

 • Občanský průkaz
 • Kartičku pojišťovny
 • Osoby užívající léčivý přípravek Warfarin přinesou laboratorní výsledek INR ne starší 72 hod.
 • Při příchodu na očkování každý obdrží dokument Informace pro očkované a formulář Dotazník před očkováním, který bude nutné vyplnit a podepsat. Dotazník je možné přinést k očkování již vyplněný. Dotazník se vyplňuje opakovaně i před podáním 2. dávky a každé další posilující dávky vakcíny.
 • Těhotné a kojící ženy – viz. příloha Informovaný souhlas a příloha Konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP ze dne 13.9.2021.
 • U nezletilých osob ve věku od 16 let je požadován informovaný souhlas, nezletilí zájemci, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkovací látky dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Pokud nezletilý zájemce ve věku od 16 let a starší dorazí k očkování s rodiči, pak souhlas zákonného zástupce a zjištění názoru nezletilého, že souhlasí, je dostačující.
 • Informovaný souhlas je možné přinést k očkování již vyplněný, tento informovaný souhlas se vyplňuje pouze před podáním 1. dávky očkování. Před aplikací 2. očkovací dávky a každé další posilující dávky vyplňují nezletilé osoby od 16 let věku a těhotné a kojící ženy již pouze dotazník určený pro všechny věkové kategorie.
 • Doporučujeme, abyste k očkování nepřicházeli na lačno, s sebou doporučujeme vzít případně i nápoj, v čekárně je k dispozici voda z vodobaru.

Všechny dokumenty lze stáhnout zde:
 

Jak očkování probíhá?

Prosíme o dodržování objednaných časů, aby nedocházelo ke zbytečnému kumulování lidí na jednom místě.

Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám položí otázky týkající se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií. Může se stát, že lékař z podkladů vyhodnotí, že očkování není v daný moment možné.

Očkování se aplikuje do svalu v oblasti nedominantní paže.

Po očkování musíte 15 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno. Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě personál.

Skládá-li se očkování ze dvou dávek, je potřeba podstoupit druhou dávku očkování dle přiděleného termínu, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší.

 

Jaké jsou kontraindikace očkování?

Vakcína je kontraindikovaná u osob, které prodělaly jakoukoli alergickou nebo anafylaktickou reakci po předchozí dávce vakcíny nebo po jakékoli její složce.

Výskyt závažné alergické reakce (anafylaxe) na jakoukoli jinou vakcínu není kontraindikací očkování pro mRNA vakcíny. Těmto osobám může být mRNA vakcína aplikována, s poučením o možném riziku rozvoje závažné alergické reakce a porovnáním rizika nežádoucí reakce s přínosem očkování.

Očkovat by se neměli lidé, kteří aktuálně trpí horečnatým infekčním onemocněním nebo mají aktuálně zhoršený zdravotní stav v důsledku jiného onemocnění.

Očkovat se mohou osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19, obvykle po uplynutí 90 a více dnů od skončení příznaků COVID-19. Očkování osob, které onemocnění COVID-19 prodělaly, se doporučuje nejdříve 7 dní po ukončení izolace při asymptomatickém průběhu a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při symptomatickém průběhu.

Po aplikaci monoklonálních protilátek nebo rekonvalescentní plazmy je doporučeno očkování odložit o 3 měsíce po aplikaci.

U pacientů, kteří užívají antikoagulační léky (léky na ředění krve – Warfarin) je nutné si k očkování přinést laboratorní výsledek INR ne starší než 72 hodin, očkování bude provedeno pouze v případě, že hodnota INR je v terapeutickém rozmezí (pod 3,00). U tzv. přímých antikoagulancií (Xarelto, Eliquis, Pradaxa) se test INR neprovádí, jako terapeutické rozmezí se bere pravidelné užívání doporučené dávky. Ostatní léky ovlivňující krevní srážlivost (např. Anopyrin, Godasal, Trombex) nemají na očkování vliv.

Nemocnice Blansko si vyhrazuje právo odmítnout podání vakcíny, pokud lékař vyhodnotí, že stav pacienta není v souladu s doporučeními uvedenými v Souhrnu údajů o léčivém přípravku dané vakcíny či jinými odbornými doporučeními k očkování.

 

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?

Bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby.

Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.

V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o svém stavu.

 

Elektronický certifikát o provedeném očkování

Za účelem možnosti vyzvednutí evropsky uznávaných elektronických certifikátů o provedeném očkování, provedeném testu, či prodělaném onemocnění, vytvořil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR na pokyn Ministerstva zdravotnictví, očkovací portál občana, kde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování a provedené testy – ocko.uzis.cz.
V přiloženém souboru naleznete informace o tom, jakým způsobem si z portálu vyzvednout certifikát o provedeném očkování, certifikát o prodělaném onemocnění a také certifikáty o provedeném testu.

Provádíme pouze PCR indikované testy (test s elektronickou žádankou indikovanou lékařem nebo hygienickou stanicí).
Preventivní antigenní testování a preventivní PCR testování je legislativně zrušeno.  
 • testování je prováděno v bílém odběrovém kontejneru umístěném ve vnitřním areálu nemocnice na parkovišti u lékárny, příchod pro testované osoby je kolem vrátnice (hlavní vjezd do nemocnice), místo je značené
 • testujeme ve dnech pondělí, středa, pátek (mimo svátky) v době a v časovém období dle aktuálních kapacit volných míst v elektronickém rezervačním systému (odkaz na konci stránky)
 • testujeme pouze elektronicky objednané pacienty indikované k odběru praktickým lékařem, hygienikem nebo lékařem některých specializovaných odborností, který Vám vystaví e-žádanku v technickém prostředí NZIS (žádanka není v papírové podobě); bude-li před odběrem zjištěno, že není vystavena e-žádanka, nelze odběr provést
 • na odběr si alespoň den předem rezervujte termín v rezervačním systému na konci stránky – POZOR proveďte správný výběr pracoviště „ Ambulance COVID – žádankou“), před rezervací termínu je třeba se nejprve do systému registrovat
 • neprovádíme e-mailové a telefonické rezervace
 • v případě, že se na rezervovaný termín nemůžete dostavit, prosíme o zrušení rezervace na rezervačním portálu v sekci Moje termíny nebo prostřednictvím e-mailu covid@nemobk.cz
 • výsledek testu (ne certifikát) je sdělen formou zaslání SMS přímo z externí laboratoře nejpozději do 48 hodin od provedení odběru na Vaše telefonní číslo uvedené v e-žádance vystavené lékařem – nezadávejte jako kontaktní číslo pevnou linku
 • před provedením odběru proběhne Vaše identifikace (ústní dotaz na rodné číslo nebo Vaše jiné identifikační údaje, mějte s sebou kartičku pojištěnce, kterou na vyzvání předložte)
 • personál provádějící odběry má vzhledem k ochranné masce a štítu pouze nízkou možnost komunikace s Vámi, budou Vám sděleny pouze základní pokyny související přímo s odběrem, všechny další potřebné informace obdržíte v tištěné podobě po provedení odběru nebo je lze stáhnout na níže uvedených odkazech
 • test se provádí výtěrem z nosohltanu (jedné nosní dírky), jiné typy PCR testů (např. výtěr z krku, test ze slin) neprovádíme
 • minimálně 2 hodiny před odběrem se nesmí používat nosní kapky nebo spreje do nosu
 • k odběru se dostavte s nasazeným respirátorem FFP2 a maximálně 5 minut před stanoveným termínem odběru, před vstupem do odběrového místa a při odchodu proveďte dezinfekci rukou, do odběrového prostoru vnášejte pouze nezbytné věci, které volně neodkládejte, dodržujte odstup od ostatních čekajících osob
 • do nemocnice kvůli výsledkům nevolejte (nemocnice nemá výsledky pacientů k dispozici, neboť vyšetření vzorků Nemocnice Blansko neprovádí), v případě nedoručení výsledku kontaktujte přímo externí laboratoř na e-mailu covid@spadia.cz (další informace na webu laboratoří Spadia)
 • certifikát s výsledkem testu je trvale k dispozici na Očkovacím portálu občana; podrobnosti najdete v tomto článku; Nemocnice Blansko certifikáty PCR testů nevystavuje
 • po provedení odběru minimalizujte svůj pohyb v budově a v areálu nemocnice
 • o výsledku informujte svého praktického lékaře
 • neprovádíme DRIVE-IN a WALK-IN testování
 • další informace naleznete v přiloženém souboru