Nemocnice Blansko je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Blansko. Je základním článkem soustavy poskytovatelů zdravotních služeb zajišťujících preventivní, základní a specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči formou ambulantní, lůžkové a jednodenní péče na lůžku pro spádovou oblast cca 150 000 obyvatel. V podmínkách nemocnice působila v roce 2017 tři lůžková oddělení (interní vč. tzv. společného lůžkového fondu s odbornostmi interní, plicní a kožní; neurologické a rehabilitační), která využívala celkem 190 lůžek, z toho 15 lůžek intenzivní péče, 145 lůžek standardní péče a 30 lůžek péče následné.

Nemocnice Blansko je poskytovatelem zdravotních služeb zejména pro obyvatele blanenského regionu. K zajištění kvalitní péče o pacienty s akutními potížemi před jejich hospitalizací je zřízeno oddělení Urgentního příjmu. Pro výše uvedená oddělení, ale i pro ambulantní část nemocnice a ambulance privátních lékařů v celé blanenské části okresu, zajišťuje nemocnice služby tzv. komplementu formou nepřetržitého provozu v oddělení radiodiagnostiky a oddělení klinických laboratoří. V nemocnici dále působí oddělení nefrologické a hemodialýza. Nemocnice Blansko zajišťuje pro obyvatele okresu Blansko lékařskou pohotovostní službu.

Mezi nabízenými zdravotními službami má výjimečné postavení oddělení jednodenní péče na lůžku, které poskytuje vybrané spektrum operačních výkonů těm pacientům, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci a provedení výkonu umožňuje propuštění do 24 hodin. Lékárenskou službu v Nemocnici Blansko zajišťuje nemocniční lékárna, včetně poskytování lékárenské pohotovostní služby.

Nemocnice Blansko má dvě screeningová centra – mamografický screening a centrum screeningové kolonoskopie.

Nemocnice má zavedený systém kvality a je akreditována dle Národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise České republiky, certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001. Oddělení klinických laboratoří je autorizováno Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL). Nemocnice Blansko zabezpečuje správu Národního onkologického registru (NOR) pro okres Blansko. Oddělení radiodiagnostiky je držitelem certifikátu o provedení externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření.

Největší novinkou posledního období a současně jednou z největších investičních akcí je nová magnetická rezonance, která zahájila provoz v lednu roku 2019.