PRÁVO PACIENTA A URČENÝCH OSOB NA INFORMACE
upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
(dále také jen zákon o zdravotních službách)

I. Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách

Rozsah informování o zdravotním stavu
1. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen
a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen ?informace o zdravotním stavu?),
b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
2. Informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahuje údaje o
a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,
b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů,
c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta,
d) další potřebné léčbě,
e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a
f) možnosti vzdát se podání informace o zdravotním stavu a určit osoby, kterým  má být podána, nebo vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu.
Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné.
3. Informaci o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k poskytování zdravotních služeb, kterých se podání informace týká.
4. Informace o zdravotním stavu se nepodá pacientovi, který v důsledku svého zdravotního stavu není schopen poskytované informace vůbec vnímat.
5. Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.
6. Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel oprávněn sdělit osobám, které budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu jejich zdraví.
7. Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána.
8. Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví.
Podle věty první nelze postupovat v případě, kdy
a) informace o určité nemoci nebo predispozici k ní je jediným způsobem, jak pacientovi umožnit podniknout preventivní opatření nebo podstoupit včasnou léčbu,
b) zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí,
c) pacient žádá výslovně o přesnou a pravdivou informaci, aby si mohl zajistit osobní záležitosti.

Informování určených osob
1. Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7 zákona o zdravotních službách vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

2. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat.

3. Zákaz podávání informací o zdravotním stavu vyslovený pacientem se nepoužije na podávání informací, popřípadě na sdělování údajů, které mohou být sděleny bez souhlasu pacienta podle platných právních předpisů.

4. Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle odstavce 1., mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

5. Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

6. Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví.

7. Nemocnice může v nezbytném rozsahu zadržet informaci o zdravotním stavu nezletilého pacienta jeho zákonnému zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě v případě podezření, že se tato osoba podílí na zneužívání nebo týrání nebo ohrožování zdravého vývoje tohoto nezletilého pacienta, lze-li předpokládat, že poskytnutím této informace by mohlo dojít k ohrožení pacienta. Obdobně se postupuje, jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům.

II. Nemocnice je povinna informovat
a) osobu určenou pacientem zákona o zdravotních službách, není-li takové osoby, nebo není-li dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, tak jinou osobu blízkou způsobilou k právních úkonům, je-li mu známa, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče, a
b) Policii České republiky,
a to v případech, kdy přerušením poskytování zdravotních služeb je vážně ohroženo zdraví nebo život pacienta nebo třetích osob.

III. Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb v souvislosti s právem na informace

Nemocnice je povinna:
a) informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
b) zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům; to neplatí pro poskytovatele lékárenské péče,
c) vymezit provozní a ordinační dobu a údaj o ní umístit tak, aby tato informace byla přístupná pacientům,
d) opatřit zdravotnické zařízení viditelným označením, které musí obsahovat obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení poskytovatele, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
e) v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinační doby,
f) předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li mu tento poskytovatel znám, a na vyžádání též poskytovateli zdravotnické záchranné služby nebo pacientovi; registrující poskytovatel v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví má povinnost předat zprávu jen v případě, kdy poskytnutí zdravotních služeb indikoval registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
g) předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi,
i) informovat pacienta o tom, že se na poskytování zdravotních služeb mohou podílet osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace, a že pacient může přítomnost těchto osob při poskytování zdravotních služeb a nahlížení do zdravotnické dokumentace zakázat,
j) předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému,
k) zajistit, aby byl pacient seznámen se svými právy a povinnostmi při poskytování zdravotních služeb a vnitřním řádem; vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů,
l) aby byl pacient informován o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav, zejména o možnostech sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace,
m) zajistit, aby pacient, u kterého je omezovací prostředek použit, byl s ohledem na jeho zdravotní stav srozumitelně informován o důvodech použití omezovacího prostředku, zákonný zástupce pacienta byl o použití omezovacích prostředků ?omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty, umístění pacienta v síťovém lůžku, umístění pacienta v místnosti určené k bezpečnému pohybu, ochranný kabátek nebo vesta zamezující pohybu horních končetin pacienta? bez zbytečného odkladu informován; sdělení zákonnému zástupci pacienta se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, záznam podepíše zdravotnický pracovník a zákonný zástupce,
n) aby jinému poskytovateli nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádal konzultační služby, byly zpřístupněny informace vedené o zdravotním stavu pacienta ve zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytně nutné.
o) jako poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče včas informovat zákonného zástupce pacienta o propuštění z jednodenní nebo lůžkové péče.

IV. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií
Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného nemocnicí nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie

a) pacient nebo zákonný zástupce pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient nebo zákonný zástupce pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
b) osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),
c) osoby blízké zemřelému pacientovi a jiné osoby určené pacientem, který zemřel, v rozsahu: informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena.
Oprávněné osoby jsou povinny před nahlédnutím do zdravotnické dokumentace prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.
Osobám uvedeným pod písm. a), b), c) nemocnice pořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby.
Pokud si osoba, která je oprávněná k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace nemocnice. Výpis zdravotnické dokumentace pro osoby uvedené ve větě první nemocnice pořídí pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou.
Pokud nemocnice není schopna osobám uvedeným pod písm. a), b), c) zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, jestliže nebyla dohodnuta lhůta jiná. Za pořízení kopie nelze požadovat úhradu.
Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu, i další osoby určené zákonem o zdravotních službách.
Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace na žádost osoby oprávněné nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.

Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci, popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

Úhrada za výpisy, opisy a kopie zdravotnické dokumentace

Ceník nemocnice stanoví cenu za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace a pro oddělení ONM a RDG cenu za pořízení obrazového záznamu na nosiči dat (CD, DVD).
Nemocnice je rovněž oprávněna požadovat za jejich odeslání úhradu ve výši nákladů spojených s jejich odesláním.

ZkratkaVýznam
"A"ambidextrie
3Ftřífázová (scintigrafie kostí)
99mTcmetastabilní radioizotop technecia (čistý gama zářič)
AAlergologie Z (OKL)
a expodat a vysadit
a.arteria
a. scl.arteria subclavia
a.a.před léty
a.d.před dny
a.m.před měsíci
A1ATa1-ANTITRYPSIN (Imunoturbidimetrie)
A2MGA-2-Makroglobulin
AAalergologická anamnéza
AAAaneurysma aortae abdominalis
AATatikoantrotomie
AATantiagregační terapie
ABarteria brachialis, arteria basilaris, alergologie B (dle kontextu)
ABDabdukce
abfaortobifemorální
ABNOR.BUAbnormální buňky:
ABRacidobazická rovnováha
ACakromioklavikulární
ac.akutní, acidum (dle kontextu)
ACAarteria cerebri anterior
ACCarteria carotis communis
ACCPanti-CCP
ACEarteria carotis externa, angiotensin konvertující enzym (dle kontextu)
ACEIinhibitor angiotensin konvertujícího enzymu
ACIarteria carotis interna
ACMarteria cerebri media
ACParteria cerebri posterior
ACPkyselá fosfatáza celková v séru
ADAlzheimerova choroba, Alzheimerova demence
ADDaddukce
ADLdenní aktivity (activities of daily living)
ADParteria dorsalis pedis
AEantiepileptika, adnexektomie (dle kontextu)
AEDautomatický externí defibrilátor
AFarteria fibularis, anteflexe (dle kontextu)
AFCarteria femoralis communis
AFHantifibrotické hmaty
AFPAlfa-1-fetoprotein imunochemicky
AFSarteria femoralis superficialis
AGangiografie, alergologie G (OKL) (dle kontextu)
AGCTangio CT
AGRantigravitační relaxace
AHmaxillární dutina (antrum Highmori)
AHAVanti HAV v séru MEIA
AHAVManti HAV IgM v séru MEIA
AHBCanti HBc v séru MEIA
AHBCManti HBC IgM v séru MEIA
AHBEanti HBe v séru MEIA
AHBSanti HBs v séru MEIA
AHCVanti HCV v séru MEIA
AIAlergologie I (OKL)
AICarteria ilica communis
AICAarteria cerebellaris anterior inferior
AIEarteria ilica externa
AIIarteria ilica interna
AIMakutní infarkt myokardu
ak.akutní
AKBaortokoronární bypass
AKB12aktivní-B12
AKSakutní koronární syndrom
AKTantikoagulační terapie
ALBAlbumin
ALB(-)Alb(-)náboj (přepočet ALB na náboj podle pH)
Alg. syalgický syndrom
ALKOAlkohol v séru UV enzymaticky
ALPalkalická fosfatáza
ALP-ISOIsoenzymy alkalické fofatázy ELFO
ALP-LEUCytochemická detekce aktivity alkalické fosfatázy v leukocytech
ALSamyotrofická laterální skleróza
ALTalaninaminotransferáza
alv.alveolární
AMPAmphetamin v moči
amp.ampule, amputace (dle kontextu)
AMSAmyláza
AMSPAmyláza pankreatická
AMTatikomastoidektomie
an., anam., anamn.anamnesticky
ant.přední
aoaorta, aortální
AOatlantookcipitální, typ osteosyntézy (dle kontextu)
APangina pectoris, arteria poplitea (dle kontextu)
AP projekcepředozadní projekce
APDautomatizovaná peritoneální dialýza¨
APE, APPEappendektomie
APFarteria profunda femoris
APOAIApolipoprotein A-I (Imunoturbidimetrie)
APOBApolipoprotein B (Imunoturbidimetrie)
APTTaktivovaný tromboplastinový čas
APTTRaktivovaný tromboplastinový čas - ratio
ARarteria radialis
ARKanesteziologicko resuscitační klinika
AROanesteziologicko resuscitační oddělení
art.arteriální, kloub ( dle kontextu )
ASakce srdeční, ateroskleróza, anteroseptálně (dle kontextu)
ASAklasifikace rizika v souvislosti s anestezií
ASKartroskopie
ASLOAntistreptolysin (Imunoturbidimetrie)
ASSRustálené evokované potenciály
ASTaspartátaminotransferáza
Achillova šlacha
ATadenotomie
ATAarteria tibialis anterior
ATBantibiotika
ATCarticulatio talocruralis
ATDantidekubitní
ATGAntithyreoglobulin imunochemicky
ATIIIantitrombin III
ATParteria tibialis posterior
ATPOAnti TPO imunochemicky
AUarteria ulnaris
AVarteria vertebralis, adenoidní vegetace (dle kontextu)
AVB I., II., III., st.atrioventrikulární blokáda I.-III.st.
AVFarteriovenozní fistule
b., bb.bubínek, bubínky
B.-R.Bracht-Rombergovy postoje
B12Vitamin B12 imunochemicky
B2MGbeta-2-mikroglobulin
BaBabinski
BAFbílkoviny akutní fáze
BARBarbituráty v moči
BASOBazofily v diferenciálu
BASOPpočet basofilů v diferenciálu
baz.bazálně
BBbetablokátor
BceBoskovice
BCMBody Composition Monitor
BCTXb-CrossLaps (kostní resorpce)
BDKKbandáže dolních končetin
BERAbrainstem evoked response audiometry
BF HCDběžná flóra horních dýchacích cest
BGbazální ganglia
BHPbenigní hyperplazie prostaty
BIBarthelův index, bilirubin (dle kontextu)
BILDBilirubin přímý
BILIRUBbilirubin v moči diagnostický proužek
BILKOVINbílkovina v moči diagnostický proužek
BILTBilirubin celkový
bin.binaurálně
bioCHTkombinace chemoterapie s biologickou léčbou
BIPAPventilační režim
BiVbiventrikulární stimulace srdce
BKMycobacterium tuberculosi
BLbez lékaře
BLRTblok levého Tawarova raménka
BMmapování mozkové aktivity
BMG/CYSvýpočet poměru beta2mikroglobulin/cystatin
BMIbody mass index
bor.boricum
bpn.bez patologického nálezu
BPPVbenigní polohové paroxysmální vertigo
BPRTblok pravého Tawarova raménka
BRPNbronchopneumonie
BSbazální stimulace
BSMbed-side monitor
BTbilance tekutin
BTE-KDBasofilně tečkované erytrocyty v diferenciálu
BTLbeautyline
BTMBlood Temperature Monitor
btz.bez traumatických změn
bvf.bez vedlejších fenomenů
BVMBlood Volume Monitor
BZOBenzodiazepin v moči
Ckrční, clearance kreatininu, contra- (dle kontextu)
C3C3 komplement (Imunoturbidimetrie)
C4C4 komplement (Imunoturbidimetrie)
CAcelková anestezie
Cakarcinom
CAVápník (fotometrie s o-kresolftalexonem) (dle kontextu)
CA(2+)výpočet iCa se zohledněním CB
CA(2+)70výpočet ionizovaného vápníku pro CB=70
CA125CA 125 imunochemicky
CA15-3CA 15-3 imunochemicky
CA19-9CA 19-9 imunochemicky
CA72-4CA 72-4
CABGcoronaro-aortální by-pass
CA-KORVápník(Ca) korigovaný na Albumin
CAPDkontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CARBCarbamazepin (laboratorní metoda stanovení)
CAUCukr - Aceton
CBCelková bílkovina (reakce Biuretová)
CB sycervikobrachiální syndrom
CC sycervikokraniální syndrom
CCDcelková cerebrální dysfunkce
CCSCanadian Cardiology Society - třídy hodnocení AP
CDcavum Douglasi, Clostridium difficile (dle kontextu)
CDADClostridium difficile associated diarrhoe
CDTKarbohydrát deficitní transferin (HPLC)
CEcapsula externa
CEAkarotická endarterektomie, karcinoembryonální antigen (dle kontextu)
CERCeruloplasmin (Imunoturbidimetrie)
CERAkorová audiometrie
CGcévní gymnastika
CIcapsula interna
CKKreatinkináza (IFCC 37°C), celková koupel (dle kontextu)
CKD (chronic kidney disease )chronické onemocnění ledvin
CKMBKreatinkináza isoenzym MB mass
CKPcervikokapitální protéza
CLChloridy (ISE s ředěním vzorku)
CL(-)KORCl(-)korig na obsah vody
CLDlokální (ložisková) dávka
CMCkarpometakarpální
CMPcévní mozková příhoda
CO2uhličitá koupel
COCKokain v moči
COMcévní onemocnění mozku
CORT_12Cortizol v séru ve 12 hodin
CORT_18Cortizol v séru v 18 hodin
CORT_24Cortizol v séru ve 24 hodin
CORT_8Cortizol v séru v 8 hodin
Cpkrční páteř
CPCentrální příjem
CPAPventilační režim
CPEPC-Peptid (imunochemicky)
cps.kapsle
CPVcentrální polohové vertigo
crm.krém
CRPC-reaktivní protein (Imunoturbidimetrie)
CTpočítačová tomografie, computer tomography
CUMědĄv séru (fotometrie)
c-vcerebrovaskulární
CVkostovertebrální
CV sycervikovestibulární syndrom
CVT, CŽTcentrální venosní (žilní) tlak
CYFRA21Cyfra 21-1
CYSCystatin C (PETIA DAKO pro GFR )
CŽK, CVKcentrální žilní katetr, centrální venózní katetr
č.číslo
ČPčíslo pojištěnce
Ddieta
d.o.dle ordinace
d.p.dle potřeby
d.s.dle stavu
d.ú.dutina ústní
D1Dialýza před (OKL)
D2Dialýza po (OKL)
D3Dialýza kvartál (OKL)
DBDduodeno-biliární drén
DCdýchací cesty
DCBcelková bílkovina v dialyzátu
DCLCl v dialyzátu
DCRSdacryocystorhinostomie
dddle dokumentace
DDDialýza Dialyzát
DDCdolní dýchací cesty
DDIMERD-dimer FEU specifický aglutinační test
DEKdekubit
dez.dezinfekce
DFdechová frekvence, dorzální flexe (dle kontextu)
DFLdolní fixátory lopatek
DGdechová gymnastika
dg., diag.diagnóza
DGLUGlukóza v dialyzátu
DGRduodenogastrický reflux
DHEASDeHydroEpiAndrosteron - sulfát
DHCHductus hepatocholedochus
DHSdynamic hip screw (osteosyntéza)
DIČdůchod invalidní částečný
dif. dg.diferenciální diagnóza
diff.diferenciální krevní obraz
DIF-MIKRúdaje mikroskopického diferenciálu
dig.prst
digg.prsty
DIGODigoxin (laboratorní metoda stanovení)
DIPdůchod invalidní plný, distální interfalangeální (dle kontextu)
disp.dispenzarizace
dist.distálně
DKdolní končetina, doba krvácivosti (dle kontextu)
DKAK v dialyzátu
DKKdolní končetiny
DKMPdilatační kardiomyopatie
DKREAKreatinin v dialyzátu
DKSdočasná kardiostimulace
DLKCLeukocyty v dialyzátu
DMdiabetes mellitus
DMSAdimerkaptooctová kyselina
DNdiabetická nefropatie
DNANa v dialyzátu, deoxyribonukleová kyselina
dok.dokumentace
dop.doporučení
Dopp. UZdopplerovské ultrazvukové vyšetření
dors.dorzální
DPdialyzační protokol
DPNdočasná pracovní neschopnost
DRDarrowův roztok
DRGdiagnosis related group
DRNRdoprava raněných, nemocných a rodiček
DRTdrť sediment
DSAdigitální subtrakční angiografie
DSSdefekt septa síní
DTdlouhotažná bandáž
DTPdiagnosticko terapeutický plán
DTPAdietylentriaminopentaoctová kyselina
Duf.Dufoure (neurol. nález)
DUREAUrea v dialyzátu
DVKdolní vnitřní kvadrant
D-VLD, D/VVdomů- vlastní dopravou
dx.dexter, pravý, vpravo
dysf.dysfunkce
DZKdolní zevní kvadrant
DZSdopravní zdravotní služba
EELFO bílkovin v séru
E_ALBAlbumin v séru (elektroforéza)
E_ALFA1Alfa 1 globulin v séru (elektroforéza)
E_ALFA2Alfa 2 globulin v séru (elektroforéza)
E_BETA1Beta 1 globulin v séru (elektroforéza)
E_BETA2Beta 2 globulin v séru (elektroforéza)
E_GAMAGama globulin v séru (elektroforéza)
E_KOMENTELFO proteinů v séru - zhodnocení
E217-beta-Estradiol imunochemicky kvantitativně
EACchirurgická endarterektomie, kyselina epsilon-aminokapronová (dle kontextu)
ECOGelektrokochleografie
ECSepicystomie
EDHepidurální hematom
EDSedukační sestra
EDSSškála pro hodnocení disability u sclerosis multiplex (Expanded Disability Status Scale)
EEAeverzní endaterektomie
EEGelektroencefalografie, elektroencefalografická laboratoř
EERextra (supra) esofageální reflux
EF LK, PKejekční frakce levé komory, pravé komory
EHICevropská karta zdravotního pojištění
ECHOechokardiografie
EKexcentrická kontrakce, elektrokauter,elektrokoagulace (dle kontextu)
EKGelektrokardiografie
EKVelektrická kardioverze
ELEelektroléčba
EMerymasa
EMGelektromyografie, elektromyografická laboratoř
EMG SFelektromyografie single fibre
ent.enterální, enterálně
EOeozinofily v diferenciálu
EOPpočet eozinofilů v diferenciálu
EPembolizace plicnice, evokované potenciály (dle kontextu)
EPEendoskopická polypektomie
epiepileptický
EPIepikutánní testy
epi GEepi grafoelementy
epid. k.epidurální katetr
E-PLOCHEepitelie sediment
EPRelementární posturální reflexy
EPSTendoskopická papilosfinkterotomie
ERextrarotace
ERCPendoskopická retrográdní cholecystopankreatikografie
ERGErgoterapie
ERPFefektivní průtok plasmy ledvinami
ERYerytrocyty
ERYTROPErytropoesa:
ESextrasystola, elektrostimulace (dle kontextu)
ETEustachova trubice
EtCO2výdechové CO2
ethyl.ethylik, ethylismus
ev.eventuelně
exkonec, ukončeno, zrušeno
expyextrapyramidový
ext., EXTextenze, extenzor, externí (dle kontextu)
F stenformální sten
F, front.frontálně, frontální
FAfarmakologická anamnéza, farmaceutický asistent, phyaction (dle kontextu)
FA komb.phyaction kominovaný
FA UZphyaction ultrazvukový
FAIFree androgen index
FBfrancouzské berle
FBGFibrinogen
FBS syfaid back surgery syndrom, syndrom neúspěšné operace zad
FCfemorocrurální
FCDfokální cerebrální dysfunkce
fcefunkce
fčnífunkční
FDNFakultní dětská nemocnice
FDPScreening semikvantitativní aglutinační test
FEŽelezo (Guanidin/FerroZin bez deproteinace)
FE-KDDetekce volného iontového železa v buňkách barvením
fem.femorální
fen.fenomény
FERFerritin
FESSfunkční endonasální chirurgie
FFfyziologické funkce, femorofemorální - dle kontextu
ffpmražená plazma
FFRfrakční průtoková rezerva
FGR m.fonograforytmická metoda
FIMfunkční index soběstačnosti
FiO2inspirační frakce kyslíku
FKfibrilace komor
FKErytrocyty v moči fázovým kontrastem (dle kontextu)
FLflexe, flexor
FN USA, FnuSAFakultní nemocnice u sv. Anny
FNB, FN BrnoFakultní nemocnice Bohunice
FOLATFolát imunochemicky
FPfemoropopliteální
FPSAVolný prostatický specifický antigen imunochemicky
FPSA/PSAvýpočet poměru fPSA/PSA
FRfotoreakce, fyziologický roztok - dle kontextu
fr.fraktura
FRIEDvýpočet Friedewaldův pro LDL cholesterol
FS, fisi, FiSifibrilace síní
FSCflexila subkutánně
FSHFolikulostimulační hormon imunochemicky kvantitat.
FSLfázová scintigrafie ledvin
FTFyzikální terapie, fyzioterapieut
FT3Volný Trijodtyronin imunochemicky
FT4Volný Tyroxin imunochemicky
FTESTfree Testosteron
FTHfyzioterapie hrudníku
FTPfunkční test páteře
FVPfunkční vyšetření plic
FWsedimentace krve
G nebo gluk.glukóza
GAgynekologická anamnéza
GCSGlasgow coma scale
GEgrafoelementy
GERDgastroesofageální refluxní nemoc
GEUgraviditas extrauterina
GFglomerulární filtrace, grafomotorika (dle kontextu)
GF_CYSGlomerulární filtrace z Cystatinu absolutní
GF_CYSRGlomerulární filtrace z Cystatinu rel.(k 1,73m2)
GF_MDRDGlomerulární filtrace podle MDRD (k 1,73m2)
GFCGlomerulární filtrace podle Cystatinu
GFMGlomerulární filtrace podle MDRD
GFSgastrofibroskopie
GHglenohumerální
GITgastrointestinální trakt
GLUKGlukóza (metoda s hexokinázou)
glyglykémie
GLYHBGlykovaný hemoglobin
GLYKEM_AGlykemie odběr 1
GLYKEM_BGlykemie odběr 2
GLYKEM_CGlykemie odběr 3
GLYKEM_DGlykemie odběr 4
GLYKEM_EGlykemie odběr 5
GLYKEM_FGlykemie odběr 6
GLYKEMIEGlykemie + odběr
GMgrand mal
GMTgamaglutamyltransferáza
Gogonorrhoea
GOGTTorální glukózový test v těhotenství (zátěž 75 g glukózy)
GP, gly prof.glykemický profil
gr.gradus, stupeň
GRANULOPGranulopoesa:
grav.gravis
GSPECThrdlovaný SPECT
GTglandula thyreoidea
GTCSzáchvat s generalizovanými tonicko klonickými křečemi, grand mal
gtt.kapky
gtt. ophth.oční kapky
gyn.gynekologie
hhemolýza
HAKhormonální antikoncepce
HAZhyperalgická zóna
HBHubbardův tank
HBEAGHBeAg v séru MEIA
HBSAGHBsAg v séru MEIA
HBVHepatitídy (screening)
HCGchoriogonadotropin v séru imunochemicky kvantitativně (Tot.BETA)
HCO3Aktuální bikarbonát
HCTHematokrit
HCYHomocystein v EDTA plasmě imunochemicky
HDHemodialýza
HDChorní dýchací cesty
HDF-on line post.hemodiafiltrace on line postdiluční
HDF-on line pre.hemodiafiltrace on line prediluční
HDLHDL cholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP)
HEhernia, kýla
HEMAmbulance hematologie
HEMOTest sérových indicií - hemolýza
H-ERH-erytrocyty v moči
HFhemofiltrace
HFABPSrdeční protein vázající mastné kyseliny
HGHamburger
HGBHemoglobin
HITHead impulse test
HKhorní končetina, hemokoagulace (dle kontextu)
HKKhorní končetiny
HKPMhypertrofická kardiomyopatie
H-LEH-leukocyty v moči
HLPhyperlipoproteinémie
hm.hmotnost
HMPAOexametazim
HNhlavové nervy, hypertenzní nemoc (dle kontextu)
HOKMPhypertrofická obstrukční kardiomyopatie
HPTGHaptoglobin (Imunoturbidimetrie)
HPYLORI, HPHelicobacter pylori
HRHartmannův roztok
HRCThigh resolution CT
HRThormonální terapie
HShumeroskapulární, hepatální soubor (dle kontextu)
HSShluboký stabilizační systém
HSThormonální stimulující terapie, hormonální substituční terapie
HTEhemithyreoidektomie
HUTT, HUTtest na nakloněné rovině (head up tilt test)
H-VObjem moči pro HS za 3 hodiny
H-VGH-válce gran.
H-VHH-válce hyal.
HVKhorní vnitřní kvadrant
HVLPhromadně vyráběné léčené přípravky
HYhypertrofie
HYEhysterektomie
HYNAHypoNatremie (OKL)
HZKhorní zevní kvadrant
HŽShluboký žilní systém
HŽThluboká žilní trombóza
chchylóza
Chad.Chaddock
CHCEcholecystektomie
chir.chirurgický, chirurgie
chl.chlopeň
chochyba odběru
CHOLCholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP)
CHOL/HDLAterogenní index (Chol/HDL)
CHOPNchronická obstrukční pulmonální nemoc
CHRIchronická renální insuficience
CHRTchemoradioterapie
CHSSchronické srdeční selhání
CHTchemoterapie
Chv.Chvostkův příznak
CHŽIchronická žilní insuficience
iikterita
Iipsi-
i, indiv.individuální
i.a.intraarteriálně
i.d.intradermálně
i.m.intramuskulárně
i.p.intraperitoneálně
i.th.intrathékálně
i.v.intravenózně
I:indikace
IAinhibitory aromatáz, interní ambulance (dle kontextu)
IABKintraarteriální balonková kontrapulzace
iADLinstrumentální denní aktivity
IAPintraabdominální tlak
IBDidiopatický střevní zánět
ICintracerebrální
ICTETest sérových indicií - ikterie
IČPidentifikační číslo zdravotnického pracoviště
IČPPidentifikační číslo pracovníka na pracovišti
IČZidentifikační číslo zařízení
IDinvalidní důchod
IDFIdealflex obinadlo
IEImunoelektroforéza bílkovin v séru
IFiliofemorální, intervenční proudy (dle kontextu)
IGAIgA (Imunoturbidimetrie)
IGEIgE (imunochemicky)
IGGIgG (Imunoturbidimetrie)
IGMIgM (Imunoturbidimetrie)
ICHintracerebrální hemoragie
ICHDKKischemická choroba dolních končetin
ICHSischemická choroba srdeční
IKintrakraniální
ILSileostomie
ILTVindividuální léčebná tělesná výchova
IMinfarkt myokardu
inf.infuze, dolní (dle kontextu)
inj.injekce
INTInterna
int.vnitřní
Intelintelect advanced
inv.invaze, invazívní
INZinzulín
IOTVintraorální tlak vzduchu
IPintenzívní péče, infarkt plicní ( dle kontextu )
IPindiferentní pasta, interphalangeální (dle kontextu)
IPLintenzívní pulsní světlo
IPNidiopatická Parkinsonova nemoc
IPPinhibitory protonové pumpy
IRintrarotace, infračervený (dle kontextu)
irreg.nepravidelný
ITKinvazívní tlak krve
ITPinterrupce
IVintervertebrální
IVUvylučovací urografie
IZionizující záření
izoizokorie (v neurologickém nálezu)
izoel.izoelektrický
j.jednotka
Jacks.Jackson (v neurologickém nálezu)
JIPJednotka intenzivní péče
jj.jevy
JPjoint play
JTjaterní testy
JZjednoduchý zdroj ionizujícího záření
KDraslík (ISE s ředěním vzorku)
k.l.kontrastní látka
K/DIGO  ( kidney disease /improving global outcomes )onemocnění ledvin / zlepšení globálních výsledků
KBLTRkompletní blok levého Tawarova raménka
KBPTRkompletní blok pravého Tawarova raménka
KCkondiční cvičení
K-Ckardiocerebrální
KCCkomplexní cerebrovaskulární centrum
KCTkraniocerebrální trauma
KDKrevní obraz + diferenciál
KDORLDětská ORL klinika FN Brno
KESkomorová extrasystola
KETOACETON - ketolátky kvalitativně v moči
KETOLATketolátky v moči diagnostický proužek
KIkontraindikace, kochleární implantát (dle kontextu)
KICHklinika infekčních chorob
KJkoronární jednotka
kkkontrola klinicky
KMKyselina močová (enzymová kolor.metoda s urikázou)
KOkrevní obraz
ko.kontrola
KOMENT-LLipidy v séru - zhodnocení
komp.kompenzován
KONFIRMKONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ (HBsAg)
KOPkontrolované pásmo, komplexní ošetřovatelská péče ( dle kontextu)
KOSkolostomie
KP komp.kardio-pulmonálně kompenzován
KPCRkardiopulmocerebrální resucitace
KPRkardiopulmonální resuscitace
KPSkalichopánvičkový systém (ledviny)
KRkineziologický rozbor
KRBSkomplexní regionální bolestivý syndrom
KRCAkolorektální karcinom
KREAKreatinin (kineticky, enzymaticky)
KREV/HBkrev v moči diagnostický proužek
KRYOkryoterapie
KSkrevní skupina
KSOKrevní skupina - opis
KTkomorová tachykardie, krevní transfuze, krátkotažná bandáž (dle kontextu)
KTIkardiothorakální index
KÚČOCHKlinika ústní a čelistní chirurgie FN Brno
kult.kultivace
K-Vkardiovaskulární
KVDkrátkovlnná diatermie
KYS.MOCkys.močová sediment
Llumbální, bederní, biostimulační laser, lymfoven (dle kontextu)
l.levý
l. dx.lateris dextri, vpravo
l. sin.lateris sinistri, vlevo
L_SMvyhodnocení kritérií pro sclerosis multiplex(SM)
LAlokální anestezie
LAHlevý přední hemiblok, levá maxillární dutina (dle kontextu)
LAKLaktát v plasmě (kolorimetrický test, LOX/PAP)
LALBAlbumin v likvoru (Imunoturbidimetrie)
LAPlymfadenopatie
L-APElaparoskopická appendektomie
Lass.Lassegue
lat.lateralizace, boční, laterální
LAUPlaserová uvuloplastika
LBlevý bok
LBARVABarva likvoru
LBPlow back pain
LClocus Kiesselbachi
LCAligamentum cruciatum anterius
LCBCelková bílkovina v likvoru
LCLChloridy v likvoru (ISE s ředěním vzorku)
LCLligamentum collaterale laterale (dle kontextu)
LCMligamentum collaterale mediale
LCPligamentum cruciatum posterius, osteosyntetická dlaha (dle kontextu)
LDlineární dávkovač
LDHlaktát dehydrogenáza (IFCC 37°C)
LDH-ISOIsoenzymy LDH v séru ELFO
LDKlevá dolní končetina
LDLLDL cholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP)
LDNléčebna dlouhodobě nemocných
LERYErytrocyty v likvoru
LEUKOleukocytární esteráza v moči diagnostický proužžek
LEUKOCleukocyty sediment
LFlateroflexe
LGLUGlukóza v likvoru (metoda s hexokinázou)
LHLuteinisační hormon imunochemicky kvantitativně
L-HElaparoskopická hernioplastika
LHKlevá horní končetina
L-CHCElaparoskopická cholecystektomie
LILitium (plamenová emisní fotometrie)
lig.ligamentum
LIGGIgG v likvoru (Imunoturbidimetrie)
LIPLipáza (enzymatická kolorimetrická metoda)
LIPETest sérových indicií - lipemie
liq.liquidum
LISlumboischialgický syndrom
LITS_IGGvýpočet intratekální syntézy IgG (dle Reibera)
LKlevá komora, lokální kortikoid (dle kontextu)
LKEBKEB-koeficient energetické bilance
LKTDKTD-koeficient tkáňové destrukce
LLAKLaktát v likvoru (kolorimetrický test, LOX/PAP)
LLDHLDH v likvoru
LMONONMononukleáry v likvoru (lymfocyty, monocyty)
LMWHnízkomolekulární heparin
LNAClineární urychlovač
lok.lokální
Lplumbální páteř
LPlumbální punkce
LPALipoprotein "a" (Imunoturbidimetrie)
LPHlevý zadní hemiblok
LPKlevá postranní komora
LPOLYNPolynukleáry v likvoru (granulocyty a ostatní)
LPPÚsek léčebně preventivní péče
LQALBvýpočet poměru L/S pro albumin (fce bariéry)
LQGLUvýpočet poměru likvor/sérum pro Glukózu
LQIGGvýpočet poměru likvor/serum pro IgG
LSLipidový soubor
LSbederně křížový, lumbosakrální, levá síň (dle kontextu)
LS100S100 v likvoru
LSplumbosakrální páteř
LSPPLékařská služba první pomoci
LTVléčebná tělesná výchova
Lulues
LUlymfatické uzliny
LYMPHLymfocyty v diferenciálu
LYMPHPpočet lymfocytů v diferenciálu
LZlázeňské zařízení
m.sval, morbus (dle kontextu)
m.q.musculus quadriceps
M.tbcMycobacterium tuberculosi
MTmastný tyl
m/m, MMmnožství moči
M+SMoč chemicky + sediment,
mamálo vzorku
MAAmakroagregát albuminu
MACmetabolická acidóza
MAG3merkaptoacetyltriglycin
MALmetabolická alkalóza
MBqmegabecquerel
mCimilicurie
MCPmetakarpofalangeální
MCVStřední objem erytrocytů
MDCTmultidetektorová počítačová tomografie
MDPmetylendifosfonát
MEDminimální erytémová dávka
med.střední, mediální, medikace
metametastatický, metastáza
MGmammografie, myastenia gravis (dle kontextu)
MGHořčík (fotometrie s chlorofosfonazem III) (dle kontextu)
MGTmagnetoterapie
MCHHmotnost Hb v ery
MCHCKoncentrace Hb v ery
mimitrální
MiMingazzini
MIBImethoxyisobutylisonitril
mikr.mikroskopicky
MinIPprojekce nejnižších denzit rekonstrukce
MITmelodicko intonační terapie
MKNmezinárodní klasifikace nemocí
MLmanuální lymfodrenáž
MLSmikrolaryngoskopie
MMmočový měchýř, množství moči, melanoma malignum (dle kontextu)
mm.svaly
MMSEmini mental state examination
MMY.NEUMegamyelocyty/neutrofily
MNmozkové nervy (v neurol. nálezu)
MOmalý oběh, mikrootoskopie
MOKMOK-Likvor
MONOMonocyty v diferenciálu
MONOPpočet monocytů v diferenciálu
MOPmeziobratlové prostory
MR Agmagnetická rezonance angiografie
MR, MRI, NMRmagnetická rezonance
mRSmodifikovaná Rankinova škála
MRSAmethicilin rezistentní Staphylococcus aureus
MSSměstnavé srdeční selhání
MTměkké techniky
MTCmetakarp
MTDMetadon v moči
MTKmagistrální tepny krku
MTPmetatarzofalangeální
mts.metastázy
MTTmetatars
multivícenásobný
MVminutový dechový objem
MY.BASOMy.baso.
MY.EOMy.eo.
MY.NEUMy.neutr.
MYBL.Mybl.
MYOMyoglobin
Nna noc
n., nn.nerv, nervy
NASodík (ISE s ředěním vzorku)
NA(+)Na(+)
NBNemocnice Blansko
NBPneinvazívní krevní tlak
NCnucleus caudatus
NCAneurocirkulační astenie
nenedodáno
NEUTNeutrofily v diferenciálu
NEUTPpočet neutrofilů v diferenciálu
NFPneurofyziologický podklad
NFSnefrostomie
NGSnazogastrická sonda
NCHKneurochirurgická klinika
NIHSSškála pro hodnocení závažnosti CMP (The National Institute of Health Stroke Scale)
NITdusitany v moči diagnostický proužek
NKnosní kapky, nosní kůstky (dle kontextu)
NKSnarušená komunikační schopnost
NLnávyková látka
NMBNemocnice Milosrdných bratří
NNCnaevus naevocellularis compound
NNInaevus naevocellularis intradermalis
NOnynější onemocnění
non QIM, NQIMnon q infarkt myokardu
NORNárodní onkologický registr
NPNásledná péče - interní oddělení, nestabilní plochy (dle kontextu)
NPBnáhlá příhoda břišní
NPOnic per os
NPÚnepracovní úraz
NSA, NSAIDnesteroidní antirevmatika
NSENeuron-specifická enoláza
NSKTnesetrvalá komorová tachykardie
NSTEMIinfarkt myokardu bez elevace ST úseku na EKG
NTnutriční terapeut
NTInazotracheální intubace
NUnežádoucí událost
NULnežádoucí účinky léčby
NUSnutriční skóre
Nynystagmus
NYHAklasifikace dušnosti
NZPnemoc z povolání
Ookcipitální, oběd (dle kontextu)
O stenobsahový sten
O1MOrtopedie, screeningový soubor - muži
O1ZOrtopedie, (screeningový soubor-ženy)
O2Ortopedie, (zánětlivý soubor)
OAosobní anamnéza
OAEotoakustické emise
OALBvýpočet odpadu albuminu
obj.objektivně, objektivní
OBJEM24Objem moči v mililitrech za 24 hodin
OCAvýpočet odpadu vápníku (x40.08=mg/24h)
OCBvýpočet odpadu celkové bílkoviny
OCLvýpočet odpadu chloridů (x35.46=mg/24h)
OCMOnline Clearence Monitor
OCNOsteocalcin (kostní novotvorba)
OČRošetřování člena rodiny
ODpravé oko, ošetřovací den (dle kontextu)
odd.oddělení
odp.odpověď, odpovídá, odpovědný
ODSpravé i levé oko
OEorchiektomie
OGLUvýpočet odpadu glukózy (x180.2=mg/24h)
OGTTorální glukózový test (zátěž 75 g glukózy)
OGTT0Glykemická křivka odběr na lačno
OGTT2Glykemická křivka odběr po 2 hod.
OGTT2GGlykemická křivka odběr po 2 hod. v těhotenství
OK_IOkultní krvácení porce I.
OK_IIOkultní krvácení porce II.
OK_IIIOkultní krvácení porce III.
OKAvýpočet odpadu draslíku (x39.10=mg/24h)
OKMvýpočet odpadu kys. močové(x168.1=mg/24h)
OKREvýpočet odpadu kreatininu (x113.1=mg/24h)
OLošetřující lékař
ol.oleum
OMomezení místem
OMAotitis media acuta
OMGvýpočet odpadu hořčíku (x24.32=mg/24h)
OMCHotitis media chronica
OMCHSotitis media chronica secretorica
OMJostiomeatální jednotka
OMRotitis media recidivans
OMSotitis media secretorica
ONAvýpočet odpadu sodíku (x22.99=mg/24h)
OPobčanský průkaz, onkologická prevence, obvod paže, operační program(dle kontextu)
OPvýpočet odpadu fosforu (x30.98=mg/24h) (dle kontextu)
op.operace
opaopakujte
OPIOpiáty v moči
Opt.optimální
ORLotorhinolaryngologie
OROSOrosomukoid (Imunoturbidimetrie)
ort.ortopedie, ortopedický
ORZotevřený radionuklidový zářič
OSlevé oko, osteosyntéza (dle kontextu)
OSASobstrukční sleep-apnoe syndrom
OSLDopticky stimulovaný luminiscenční dosimetr
OSMOLOsmolalita séra (kryoskopicky)
OSSZokresní správa sociálního zabezpečení
OSVČosoba samostatně výdělečně činná
oš. dg.ošetřovatelská diagnóza
OŠAošetřovatelská anamnéza
OTIorotracheální intubace
OUREvýpočet odpadu močoviny (x60.06=mg/24h)
OVŘopožděný vývoj řeči
OXYNORMOxy.normo.
Ppulz, parietálně, poledne (dle kontextu)
PFosfor (fosfomolybdátová metoda) (dle kontextu)
p.pravý
p.a.periarteriálně
p.m.poslední menstruace
p.o.perorální, perorálně
p.p.při potížích
p.p., p.p.i.per primam (intentionem) (dle kontextu)
p.r.per rektum
p.s., p.s.i.per secundam (intentionem)
P+pulzace hmatné
P+V tek.příjem a výdej tekutin
P1Poradna glykemie + odběr
PApracovní anamnéza
pac.pacient
PACSarchivační systém digitalizovaného obrazu
PADperorální antidiabetika
pADLpersonální denní aktivity
PAHpravá maxillární dutina
PALPrealbumin (Imunoturbidimetrie)
PALBAlbumin v punktátu
palp.palpační, palpačně
PAMSAMS v punktátu
parc.parciální
PASReakce kys.jodisté se Schiff. činidlem v leukocyt.
PASBtlaková podpora
PATperkutánní aspirační trombektomie
PBpodpažní berle, pravý bok (dle kontextu)
PCparacentéza
PCBCelková bílkovina v punktátu
PCIperkutánní koronární intervence
PCO2Tlak CO2 pro ABR
PCTProkalcitonin
PDperitoneální dialýza, prstový dozimetr (dle kontextu)
PDKpravá dolní končetina
PDLpraktický dětský lékař
PEplicní embolie, probatorní excize (dle kontextu)
PEEPpositive end expiratory pressure
PEGperkutánní endoskopická gastrostomie
Permkatpermanentní katetr pro chronickou hemodialýzu
PETpozitronová emisní tomografie
PFplantární flexe
PFNproximal femoral nail (osteosyntéza)
PFOperzistující foramen ovale
PHplicní hypertenze, pH krve pro ABR
PHENPhenytoin
PHKpravá horní končetina
PH-UpH v moči diagnostický proužek
PCHOLCholesterol v punktátu
PI(-)Pi(-)náboj (přepočet P na náboj podle pH)
PICAarteria cerebellaris posterior inferior
PICCperiferně implantovaný centrální katetr
PIFpřímá imunofluorescence
PIPproximální interfalangeální
PIRpostizometrická relaxace
PKpravá komora
PKKpostranní komory
PKMKM v punktátu
PLpraktický lékař
P-Lpravo-levý
PLAKLaktát v punktátu
PLČpsychiatrická léčebna Černovice
PLDDpraktický lékař pro děti a dorost
PLDHLDH v punktátu
PLEULeukocyty v punktátu
PLPléčivý přípravek zahrnutý přímo v hodnotě výkonu
PLTTrombocyty
PMpacemaker
PMATzdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu
PMKpermanentní močový katetr
PMTpsychomotorické tempo
PMVpsychomotorický vývoj
PNpracovní neschopnost
PNDparanasální dutiny
PNFproprioceptivní neuromuskulární facilitace
PNOpneumothorax
PNPpolyneuropatie, přednemocniční neodkladná péče (dle kontextu)
PO2Tlak O2 pro ABR
POKpomalá odpověď komor
pokl.poklepový, poklepově
pol.poloha, polohovaný
POLYNORMPoly.normo.
post.posterior, zadní
POXdetekce peroxidázové reakce v leukocytech
pozPOZITIVNÍ
PPpočet případů, preventivní prohlídka (dle kontextu)
PPHpH v punktátu
PPKpravá postranní komora
PPPPedagogicko psychologická poradna
PQCBpoměr punktát/sérum pro CB
PQLDHpoměr punktát/sérum pro LDH
PRIMPrimidon
PRLProlaktin imunochemicky kvantitativně
PROBNPpro-BNP
prof.profundus,hluboký
PROGESProgesteron imunochemicky kvantitativně
PROMY.Promyelocyty
PROTPROTEIN - bílkovina kvalitativně v moči
PSpravá síň, předoperační soubor (dle kontextu)
PSAProstatický specifický antigen imunochemicky kvant
pst.pasta
PTAperkutánní transluminální angioplastika
PTAGTAG v punktátu
PTCAperkutánní koronární angioplastika
PTDperkutánní transhepatická drenáž
PTHPTH intact (imunochemicky)
pracovní úraz
PUJpyeloureterální junkce
pulm.pulmonální
PUNPunktát
PVparavertebrální, paravertebrálně
pypyramidové jevy
PZpřechodná zóna
PŽKperiferní žilní katetr
QINRQUICK INR
QLm. quadratus lumborum
QoLkvalita života
Rrotace, rotační, ráno (dle kontextu)
r.č.rodné číslo
RArodinná anamnéza, radiologický asistent ( dle kontextu )
RACrespirační acidóza
RAFreaktanty akutní fáze
RALradioaktivní látka, respirační alkalóza (dle kontextu)
RANEradikální nefrektomie
RAOradioaktivní odpad
RAPEradikální prostatektomie
RBCErytrocyty
RCradiokarpální
RDGOddělení radiodiagnostiky
RDWŠšíře distribuce erytrocytů (stupeň anizocytózy)
re,ress.závěr
reg.regurgitace, pravidelný, krajina (dle kontextu)
RETRetikulocyty na 1000 Ery
RETPRET počet
RFReumatoidní faktor (Imunoturbidimetrie)
RFradiofarmakum, retroflexe, radiofrekvence (dle kontextu)
RFAradiofrekvenční ablace
RIAramus interventricularis anterior
RIPramus interventricularis posterior
RKRetrakce plasmatického koagula, retrakční kapsa (dle kontextu)
RLPrychlá lékařská pomoc
RMreflexní masáž
RNradionuklid
ROradiační ochrana, reflexní otáčení (dle kontextu)
ROKrychlá odpověď komor
ROZArodinná zátěž
RPregulační poplatek, reflexní plazení (dle kontextu)
Rp.recept
RRRingerův roztok
rr.reflexy
RSrytmus sinusový, roztroušená skleróza, rinosinusitis (dle kontextu)
ršoreflexy šlachové a okosticové
RTradioterapie, rizikové těhotenství (dle kontextu)
RTGrentgen, rentgenový
RTG S+Prentgenologické vyšetření srdce a plic
RUradioulnární
RZPrychlá zdravotnická pomoc
ŘPřidičský průkaz
ŘVřízená ventilace
Skřížový, sagitální, snídaně, sanita (dle kontextu)
s.c.subkutánní, subkutánně
SAsociální anamnéza, subarachnoideální, separovaná abraze (dle kontextu)
sag., sagit.,sagitální
SAHsubarachnoideální hematom
SAKsubarachnoideální krvácení, spojená akreditační komise (dle kontextu)
sal.salicyl
SaO2, SpO2saturace hemoglobinu kyslíkem
SBCStandardní bikarbonát pro ABR
SBEBase exces
SCsectio caesarea, sternoklavikulární (dle kontextu)
scl.sklerotizace
SCMsternokleidomastoideus
SDstarobní důchod
SDHsubdurální hematom
SDThladina detekce řeči
SEstatus epilepticus
sec.sekundárně, sekundární, (operace) dle
SEG.BASOSeg.baso.
SEG.EOSeg.eo.
SEG.NEUSeg.neutr.
sek. eflor.sekundární eflorescence
SGTCSzáchvat se sekundárně generalizovanými tonicko klonickými křečemi
SHBGSexuální hormony vázající globulin
SchSchwabach
SIsakroiliakální
SI1Test sérových indicií
SI2Test sérových indicií
SI3Test sérových indicií
SIMVventilační režim
sin.sinister, levý, vlevo
SISsakroiliakální skloubení
sk.skupina, skupinové
SKGselektivní koronarografie
skl.skloubení
SKTsetrvalá komorová tachykardie, syndrom karpálního tunelu (dle kontextu)
SLsed v lůžku
SLDKsed s dolními končetinami z lůžka
SMsclerosis multiplex
SM systémstabilizace a mobilizace páteře
SNsubstantia nigra, spádový neurolog (dle kontextu)
SNBsentinel node biopsy
sol.roztok
Sonosonografie
SPsternální punkce, smývatelný pix (dle kontextu)
SPCSpeciálně pedagogické centrum
SPECTjednofotonová emisní komputerová tomografie
spf.superfitialis, povrchní
SRsinusový rytmus
srasraženo
SRThladina srozumitelnosti řeči
SSstaniční sestra, svalová síla (dle kontextu)
SSMsuperficial spreading melanoma
SSSsinus sick syndrom
systolický šelest
STsvalový test
st.stupeň, stav,starší (dle kontextu)
stac.stacionář
STEstrumektomie
STEMIinfarkt myokardu s elevacemi ST úseků na EKG
STFRSolubilní transferinový receptor (IT)
STFR-INDvýpočet INDEX sTfR (sTfR/log Feritin)
sTLsystémová trombolýza
stp.stav po
subj.subjektivně, subjektivní
SUFsuchá ultrafiltrace
sulf.sulfuricum
SUMA.Č.ŘSuma Červená řada
SUMA.G.ŘSuma Granulocytární řada
sup.superior, horní
supp.čípek
SVspontánní ventilace
SVESsupraventrikulární extrasystola
SVMspecifická váha moči
SVTsupraventrikulární tachykardie
sysyndrom
sym.symetricky
ŠŽštítná žláza
Ttemporální, temporálně, transversální (dle kontextu)
t.č.toho času
T:termín
T1/2 max.čas dosažený při poklesu aktivity z maxima na její polovinu
TAGTriacylglyceroly (enzymaticky, GPO-PAP)
tapp.tapottement
TATtetanický anatoxin
TAVIkatetrová náhrada aortální chlopně
TBCtuberkulóza
tbl.tableta
TCtalokrurální
TCATricyklická antidepresiva v moči
tct.tinktura
TDtrepanační dutina
TDItkáňový doppler
TEtonsillektomie
TEEtrombembolektomie, transesofageální echokardiografie (dle kontextu)
TENtrombembolická nemoc
TEPtotální endoprotéza
TePtender point
ter., th.terapie
TESTOTestosteron imunochemicky kvantitativně
TFtepová frekvence
TGThyreoglobulin imunochemicky
Thhrudní
THCTetrahydrocanabinoly v moči
THEOTheofylin
Thphrudní páteř
TIAtranzitorní ischemická ataka
TIBCvýpočet vazebné kapacity Fe
TINtubulointersticiální nefritida
TKkrevní tlak
TKStrvalá kardiostimulace
TLTrombolýza (před a za 24 hodin)
TLKOTrombolýza (po á 6 hodin)
TMtumorózní markery
TMKtemporomandibulární kloub
TMTtarsometatarsální
TNITroponin I
TOKStest na okultní krvácení ve stolici
tot.totální
TOXOToxikologie v moči
TPtransplantace
TPNtotální parenterální nutrice
TRvýpočet Tubulární resorpce
TRAKAnti-TSHR
transv.transverzální
TRCtrombocyty
trf, transf.transfuze
tritrikuspidální
TRICH-VAtrichomonády sediment
TRNtuberkulóza a respirační onemocnění
TRNFTransferrin (Imunoturbidimetrie)
TRNF-SATVýpočet saturace transferinu (%)
TrPtrigger point
TRXTotal Body Resistence Exercise
TStracheostomie, tentamen suicidii (dle kontextu)
TSHTyreotropin imunochemicky
TSKtracheostomická kanyla
TTTrombinový čas v plasmě, tělesná teplota, tonsillotomie (dle kontextu)
TTEtranstorakální echokardiografie, totální thyreoidektomie (dle kontextu)
tutumor
TUtransfuzní jednotka
TUMtumorózní markery
TURPtransuretrální resekce prostaty
TURTtransuretrální resekce tumoru
TVPEtransvezikální prostatektomie
TVTtlak vyrovnávající trubička
TYČ.NEUTyč.neutr.
TYPTyp krve
UA(-)KORUA(-)korig = neměřené anionty korig.na obsah vody
UALBAlbumin v moči (Imunoturbidimetrie)
UALB/KREvýpočet indexu albuminurie (UALB/UKre)
UAMSAmyláza v moči IFCC
UCulnokarpální
UCAVápník (fotometrie s o-kresolftalexonem)
UCBCelková bílkovina v moči (IT, benzetonium chlorid)
UCLChloridy v moči (ISE s ředěním vzorku)
UELFOELFO moče
UFultrafiltrace
UFMuroflowmetrie
UGLUGlukóza (metoda s hexokinázou),x 0,18 = g/L
UIEImunoelektroforéza bílkovin v moči
UKDraslík v moči (ISE s ředěním vzorku), ušní kapky (dle kontextu)
UKMKyselina močová (enzymová kolor.metoda s urikázou)
UKREKreatinin (kineticky, Jaffé bez deproteinace)
UMGHořčík (fotometrie s chlorofosfonázem III)
UNASodík v moči (ISE s ředěním vzorku)
ung.mast
UOSMOLOsmolalita moče (kryoskopicky)
UPFosfor (fosfomolybdátová metoda)
ÚPúřad práce
UPPPuvulopalatopharyngoplastika
ÚPSústavní pohotovostní služba
UPVumělá plicní ventilace
UROBILIurobilinogen v moči diagnostický proužek
URZuzavřený radionuklidový zářič
USGultrasonografie
UUREUrea (kinetický test s ureázou/GLDH)
UVfototerapie
UZultrazvuk, ultrazvukový
Vsluchová zkouška hlasitou řečí
v. subcl., v. scl.vena subclavia
v.s.velmi suspektní, velmi pravděpodobné
v.v.vlastním vozem
Vavarixy
VAvazelína alba
vag.vaginální
VAHAHmotnost v kg, hodnota použitá ve výpočtech
VALPValproová kyselina
VASvertebrogenní algický syndrom, distanční elektroléčba (dle kontextu)
VBvertebrobazální, vířivý bazén (dle kontextu)
V-BVišněvského balzám
VCvitální kapacita plic
VCIvena cava inferior
VCSvena cava superior
VDvývojová dysfázie
VDLVodoléčba
VDTvadné držení těla
VEMPvestibulární evokované myogenní potenciály
VFvena femoralis, vazelína flava (dle kontextu)
VFCvena femoralis communis
VFPvena femoralis profunda
VFSvena femoralis superficialis
V-GRANULválce granulované sediment
V-HYALINhyalinní válce sediment
VCHGDvředová choroba gastroduodena
VIvápenaté inkrustace
VICvena ilica communis
VIEvena ilica externa
VIIvena ilica interna
VITD3Vitamin D3(25-OH)
VJIvena jugularis interna
VLvena lienalis
VLDLvýpočet VLDL cholesterolu z parametrů lip. spektra
VLPvynechání léčebného přípravku
VMSvena mesenterica superior
VNVojenská nemocnice
VPvulkanopak
VPvena portae
VPovena poplitea
VRvnitřní rotace
VRDvolumová zobrazovací technika
Vssluchová zkouška šepotem
VSvena subclavia
VSVstupní soubor (screeningový) (dle kontextu)
vs.velmi suspektní, velmi pravděpodobné
VSMvena saphena magna
VSPvena saphena parva
VTvolume tidal, ventilační trubička
VURvezikoureterální reflux
VVVvrozená vývojová vada
VVZvelmi významný zdroj ionizujícího záření
VZvýznamný zdroj ionizujícího záření
W-, W+Weber lateralizuje doprava, doleva
WBCLeukocyty
WBScelotělová scintigrafie (profilografe)
WHOsvětová zdravotnická organizace
WLwaiting list- čekací listina pro transplantaci
WPWpreexcitační syndrom
Zzáda
zák.zákon
ZDzdravotnická dokumentace
ZDSzkoušky dlouhodobé stability
ZESzesílená bandáž
ZIZzdroj ionizujícího záření
ZLZávodní lékař
zn.známka
ZPzdravotnické prostředky
ZPSzkoušky provozní stálosti
ZRzevní rotace
ztráty dle Fztráty dle Fowlera
ZZzdravotnické zařízení
ZZSzdravotnická záchranná služba
ZZS JMKzdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje