V době po skončení druhé světové války bylo Blansko malým městem, v němž pracovali čtyři praktičtí lékaři a dva zubaři. Kromě toho zde existovalo samostatné plicní oddělení. Zaměstnanci ČKD měli zajištěnu vlastní lékařskou službu. Pozoruhodnou kapitolu v historii Blanska představuje zdravotní a sociální péče o tisíce repatriantů a osvobozených vězňů z koncentračních táborů v prvních týdnech po osvobození. Pro potřeby těchto lidí byl na Starém Blansku zřízen provizorní lazaret, v němž zdravotní péči zajišťovali doktoři za vydatné pomoci členů sboru dobrovolných hasičů, sester Červeného kříže a dalších místních dobrovolníků.

V roce 1949 bylo v Blansku zřízeno Okresní zdravotnické středisko, sídlící spolu s Okresní nemocenskou pojišťovnou na Mlýnské ulici. V roce 1951 byl přijat zákon o preventivní péči a léčebné péči, který mj. uzákonil bezplatnou zdravotní péči pro všechny občany. Na základě tohoto zákona byla v roce 1952 provedena reorganizace a sjednocení zdravotní služby v okrese Blansko, v jejímž důsledku vznikl v Blansku Okresní ústav národního zdraví.  Do  roku 1958 byly postupně znárodněny všechny soukromé lékařské ordinace roztroušené do celém  Blansku a vznikla tak síť obvodních zdravotních středisek.

zdravotní středisko na Mlýnské ulici, tzv. stará poliklinika

Zdravotní stav obyvatelstva negativně ovlivňovalo poškozené životní prostředí, zejména vysoké znečištění ovzduší, jehož zdroji byly např. slévárna Adastu, kotelny na tuhá paliva či parní lokomotivy. Poměrně vysoké procento mládeže trpělo ortopedickými vadami – kvůli závadné obuvi.

Zdravotní středisko na Mlýnské ulici, tzv. stará poliklinika, přestávala už v 2. polovině 50. let dostačovat potřebám občanů. V 60. letech do něj denně přicházelo kolem 500 až 600 pacientů. Na některých odděleních (např. na gynekologii či na očním) bylo přitom permanentně přeplněno. Z těchto důvodů se od 50. let začalo uvažovat o stavbě nové polikliniky. Tento úkol bylo potřeba realizovat zvláště po zřízení velkého okresu Blansko v roce 1960. Stavba polikliniky na Sadové ulici byla po několika letech příprav zahájena v roce 1965 a měla podle původního plánu trvat do roku 1967. Nakonec se její dokončení prodloužilo, a tak byla slavnostně otevřena veřejnosti až 12. dubna 1968. Toto datum tak můžeme označit za novodobou etapu zdravotnictví v Blansku.

Nová budova znamenala úplnou koncentraci zdravotnických služeb do jednoho místa  pro celou spádovou oblast, kterou tvořilo kolem 50 tisíc obyvatel z okolních obcí.

historické foto polikliniky, v popředí Buňka, autor: Jiří Marek, rok vzniku: 1969

Celkem v budově polikliniky bylo soustředěno 15 odborných oddělení. Našla zde své sídlo i lékařská služba první pomoci, nová lékárna a dopravní služba – k dispozici bylo již 12 sanitních vozů vybavených radiostanicemi.

V budově staré polikliniky na Mlýnské ulici se ještě dočasně (do roku 1971) nacházelo plicní oddělení. Od roku 1974   bylo na Mlýnské  otevřeno nové oddělení nukleární medicíny, které se přestěhovalo do nových prostor na ulici Sadová až v roce 1985.

S rostoucím počtem obyvatel v polovině 70. let se zmenšovala možnost stálého rozšiřování zdravotnických služeb. Prostory budovy polikliniky na Sadové ulici byly plně obsazené. Některá oddělení jako například tělovýchovné lékařství, oddělení  nukleární medicíny a rehabilitace byla mimo prostory polikliniky. Lůžková ústavní péče byla zajišťována v nemocnicích v Boskovicích a Brně. Zvláště pak boskovická nemocnice byla velice přetěžována a kapacita lůžek nedostačovala.

Již při otevření nové polikliniky v roce 1968 se hovořilo o dalším pokračování výstavby lůžkové části celého zdravotnického areálu. V letech 1979 – 1985 tak vzniklo celkem 21 samostatných staveb, které podmiňovaly a umožňovaly provoz nemocničního areálu.
V listopadu 1985 pak byl předán dokončený první lůžkový objekt, ve kterém se nacházelo 102 lůžek interního oddělení, 13 lůžek nukleární medicíny, 30 lůžek kožního oddělení, 29 lůžek neurologického oddělení a 32 lůžek plicního oddělení. Celkově bylo  předáno 206 lůžek.

V roce 1988 byla otevřena další nová oddělení blanenské nemocnice – oddělení hemodialýzy, nové laboratoře a rentgeny. Do budoucna se připravovala také stavba druhého lůžkového objektu, kde se počítalo s umístěním oddělení gynekologie, porodního, chirurgie, ortopedie a ORL s celkovou kapacitou 265 nových lůžek a s 6 operačními sály. Stavba druhého lůžkového objektu však již nebyla realizována.

Odborná lékařská péče byla zajišťována většinou lékaři sídlícími přímo v budově blanenské polikliniky. Místo původních 9 lékařů v roce 1951 pracovalo koncem 80. let v Blansku 364 zdravotních pracovníků, z toho 112 lékařů.

původní vize areálu

Vývoj po roce 1989

Společenské změny v roce 1989 nastartovaly transformaci zdravotnictví a tím i další vývoj blanenské nemocnice. Došlo ke zrušení ústavů národního zdraví, ke změnám v oblasti financování zdravotnictví a současně otevření hranic směrem na západ znamenalo také rychlejší vstup nových technologií a vyšetřovacích metod. Uveďme například mamograf, gastrofibroskop, bronchoskop nebo gamakameru. Modernizace proběhla postupně na všech odděleních  včetně pracoviště hemodialýzy. Diagnostické možnosti se významně zvýšily dále otevřením pracoviště s výpočetní tomografií (CT) na radiodiagnostickém oddělení. Zahájení CT diagnostiky výrazně pomohlo ostatním oddělením nemocnice, zvláště neurologické jednotce intenzivní péče při diagnostice a léčbě mozkových příhod.

budova Nemocnice v roce 2009

V roce 2000 byla na neurologickém oddělení nově zřízena jednotka intenzivní péče s 5 plně monitorovanými lůžky, na která jsou  přijímáni převážně pacienti s akutními mozkovými příhodami a pacienti s akutními neurologickými stavy ohrožující životní funkce.

1. 2. 2001 bylo otevřeno lůžkové oddělení rehabilitace a v následujících letech 2002-2003 byla provedena rekonstrukce ambulantního provozu včetně vybudování vodoléčebného sálu se dvěmi bazény, s masážními vanami, saunou, tělocvičnou s posilovnou, boxy pro individuální cvičení, elektroléčbou s moderním přístrojovým vybavením a ordinacemi lékařů.

V roce 2007 byla na interním oddělení zásadním způsobem zrekonstruována  a zmodernizována jednotka intenzivní péče se sedmi monitorovanými lůžky,  vybavenými zcela  novými přístroji. Od 1. 1. 2008 se podařilo Nemocnici Blansko znovu obnovit screeningovou mamografii jako unikátní vyhledávací metodu pro nádorové onemocnění prsu.

jednotka intenzivní péče po přestavbě v roce 2007

Vybudování pracoviště jednodenní péče na lůžku 2011.

V prosinci 2009 byla zahájena zásadní investiční akce plně hrazená ze zdrojů Nemocnice Blansko, a to přístavba pavilonu Jednodenní péče na lůžku, která probíhala i v celém následujícím roce a byla ukončena v prosinci 2010. Nové oddělení jednodenní péče na lůžku zahájilo svoji činnost v lednu 2011. Pracoviště je umístěno v nástavbě nad oddělením klinických laboratoří a RDG.  Většinu nově vybudovaného prostoru tvoří dva operační sály, včetně příslušenství a dospávací pokoj pro 6 pacientů. V první etapě byl vybudován jeden operační sál a provedena příprava na sál druhý, který bude možné po zajištění potřebných finančních prostředků k vybavení zprovoznit.

Vznik společného lůžkového fondu 2013

Na základě požadavku zdravotních pojišťoven vzniká v rámci restrukturalizace lůžkového fondu 1. 1. 2013 na interním oddělení tzv. „společný lůžkový fond“ (dále SLF). Tato změna je současným trendem v poskytování zdravotních služeb lůžkové péče, kdy při zachování rozsahu stávající péče dochází k optimalizaci počtu lůžek s efektivním využitím lůžkových kapacit a personálu. Na společném lůžkovém fondu jsou hospitalizováni pacienti v odbornostech vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, dermatovenerologie. Kapacita lůžkového fondu je 65 lůžek.

Iktové centrum 2013 (Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem)

Od 1. 8. 2013 je Nemocnice Blansko zařazena jako Iktové centrum II. typu do sítě specializovaných pracovišť v ČR, která poskytují odbornou péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou a zajišťují návaznost další péče rehabilitační a následné
s potřebným multioborovým zázemím.

Magnetická rezonance 2018

Dne 3. 12. 2018 byl za účasti odborné veřejnosti a představitelů města Blanska a Jihomoravského Kraje slavnostně zahájen provoz přístroje na zobrazení magnetickou rezonancí. Vzhledem k technické náročnosti přístroje byl přistavěn nový pavilon, který  navazuje nastávající radiologické pracoviště.