Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

Vnitřní oznamovací systém Nemocnice Blansko
Způsoby podání oznámení:

Písemně:

  • zasláním poštou na adresu: Nemocnice Blansko, Sadová 1596/33, Blansko 678 31.

Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“.

Elektronicky: na e-mailové adrese whistleblowing@nemobk.cz

Telefonicky na čísle: +420 516 838 108

Osobně po předchozí domluvě.

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování podání je Mgr. Marcela Němcová, právní oddělení, tel: +420 516 838 108, e-mail: whistleblowing@nemobk.cz.

Obsahem oznámení je:

  • datum podání;
  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
  • oblast působnosti zákona;
  • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, vč. identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
  • důkazy, na jejich základě je podáváno oznámení.

Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

Oznámení lze učinit i anonymně. V případě anonymního podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na podavatele nebude ze strany příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze zákona, např. informovat podavatele o přijetí oznámení nebo informovat o výsledku šetření.

 

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
100 000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatele, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti najdete ZDE (klikněte).