Logopedie – komerční programy

KUPOZ

Program postupného upevňování pozornosti

(autorka: Ph.Dr. Pavla Kuncová, dětský klinický psycholog)

Cíl programu:
Zaměřením se na smyslové složky (sluch, zrak), řeč, pojmové myšlení, pozornost a její vlastnosti ovlivnit zklidnění a vyladění dítěte, zvýšení sebedůvěry, posun v oblasti pracovního tempa, náhled dítěte na význam pravidelnosti v činnostech.

Pro koho je určen:
Program je určen dětem od 7 let. Především je doporučován pro děti s odkladem školní docházky, s LMD, celkovým opožděním psychomotorického vývoje, dětem se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,…), dětem s pomalým pracovním tempem…

Délka trvání:
cca 15 týdnů

Obsah programu:
Program zahrnuje 15 lekcí. Konzultace probíhají formou docházky do logopedické ambulance jedenkrát za 14 dní (případně jedenkrát týdně). Hry jsou zaměřeny na sluchové a zrakové vnímání, paměťovou složku, vyjadřování a rozvoj slovní zásoby, zlepšení jemné motoriky horních končetin. Přínosem je zrychlení pracovního tempa, posílení vazby mezi dítětem a rodičem. Účast rodiče nutná!

Prokázaným efektem je, že se dítě stává nejen pozornějším, ale především nápaditějším a přemýšlivějším. Je známo, že co se dítě naučí, je schopno přenášet do dalších činností!

KUPREV

Primárně preventivní program pro děti od čtyř do osmi let

(autorka: Ph.Dr. Pavla Kuncová, dětský klinický psycholog)

Cíl programu:
Zabránit vzniku adaptačních obtíží při vstupu do předškolního zařízení či základní školy, bezproblémový start, upevnění vztahu mezi dítětem a rodiči.

Pro koho je určen:
Program je vhodný pro děti s odkladem školní docházky, s narušenou komunikační schopností (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie,..), předškolní děti, děti s mentálním deficitem, s LMD.

Délka trvání:
cca 16 týdnů (lze individuálně měnit, dle potřeb dítěte)

Obsah programu:
Program je složen ze 16-ti témat obsahujících příběh s vysvětlením a následné otázky vztahující se k danému tématu. Vše je následně procvičováno v pracovním sešitě. Zadání je rozděleno na část povinnou a nepovinnou (nepovinné části volíme po posouzení, zda to dítě zvládne, z čehož vyplývá individuální přístup ke každému dítěti). Dítě se učí pracovat a učit se, zlepšuje si svoji orientaci osobou, časem i místem. Prochází jednotlivé lekce, které poskytují základní informace, které si může ověřit i ve skutečnosti.

Osvědčený pozitivní efekt přináší program zvláště u dětí s odkladem školní docházky. Důležité je dát dítěti to, na co stačí a co ho ještě těší!

KUMOT

Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností

(autorka: PhDr. Pavla Kuncová, dětský klinický psycholog)

Cíl programu:
Přizpůsobení se práci ve skupině. Uvolnění a otevřenější komunikace. Rozvoj sociálních dovedností. Ovládání impulsů a uvolnění agrese.

Komu je určen:
Program je vhodný pro děti od 5 do 8 let, které jsou nesmělé, sociálně nezralé či introvertní (uzavřené). Ale také dětem s poruchou pozornosti a dětem motoricky neobratným.

Délka trvání:
Standardní délka je 13 týdnů. Deset setkání s dětmi a tři s rodiči.

Obsah programu:
Program sestává z 10 sezení, každé sezení je provázeno písničkou. Setkání probíhají 1x za týden a děti jsou ve skupině bez rodičů. Součástí programu jsou také 3 setkání pro rodiče, kde probíhají konzultace ohledně zhodnocení pokroků dítěte, případné výchovné závěry a možnosti pro další rozvoj dítěte.
Výsledkem programu je dítě komunikativnější, sociálně zdatnější, spokojenější a klidnější. Program také pomáhá k lepší koncentraci pozornosti.

Cvičení s písničkami. Učiňte své dítě radostnějším.

HYPO

Prevence specifických poruch učení v předškolním a raném školním věku

(autorka: PhDr. et Mgr. Zdena Michalová, Ph.D., speciální pedagog, psycholog)

Cíl programu:
Upevnění vztahu mezi dítětem a rodičem. Zajištění bezproblémového startu ve školním zařízení. Rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí školního učiva.

Komu je určen:
Program je vhodný pro děti od 5,5 let do 8 let, které mají odklad školní docházky. Dále dětem s poruchou pozornosti a dětem připravujícím se na vstup do 1. třídy.

Délka trvání:
Standardní délka je 12 týdnů. Při individuální formě práce lze délku programu přizpůsobit potřebám dítěte.

Obsah programu:
Pro každý den je stanoveno 6-7 úkolů zaměřených na podporu sluchového i zrakového vnímání, kognitivních funkcí jako je paměť, myšlení, řeč a předmatematické představy. Dále je podporována koncentrace pozornosti a prostorové vnímání.
Program lze uskutečnit formou individuální (dítě s rodičem dochází do ambulance cca 1x za 14 dní) nebo formou skupinovou (dítě s rodičem dochází do skupiny o velikosti 5-6 dětí cca 1x za týden)

Startovací program před nástupem do školy. Učme se, jak pomoci svému dítěti!

VESELÉ MALOVÁNÍ

Kurz grafomotoriky pro předškolní děti

Cíl programu:
Uvolnění všech svalových partií, jež se podílejí na grafomotorickém projevu. Vyvození a fixování správného úchopu psacího náčiní. Upevnění vztahu dítě a rodič, společně se učíme zvládnout něco, co se nedaří.

Komu je určen:
Program je vhodný pro děti od 5 do 7 let, které nesprávně drží tužku, které nerady kreslí nebo dětem které jsou motoricky neobratné.

Délka trvání:
Standardní délka programu je 15 týdnů.

Obsah programu:
Na každé setkání je stanoveno několik úkolů zaměřených na rozvoj hrubé motoriky, koordinace, prostorové orientace, jemné motoriky a zrakového vnímání. Další úkoly souvisí s grafomotorickým a kresebným projevem. Součástí je rytmizace, která je důležitá při učení psaní, čtení a počítání.
Dále je podporováno získání pracovních návyků a důvěra sama v sebe. Program bude organizován skupinovou formou (dítě společně s rodičem dochází do skupiny o velikosti 5- 6 dětí, cca 1x týdně).

Malujeme rádi!  Každý na to má!

LOGOCANISTERAPIE

Rozvoj komunikace s pomocí psa

Cíl programu:
Zlepšení komunikace a rozvoj sociálních dovedností u dětí. Podpora pohybových schopností. Zlidnění a vyladění dítěte, uvolnění napětí. Překonání strachu ze psů.

Komu je určen:
Program je vhodný pro děti od 4 let. Dětem nesmělým a sociálně nezralým či uzavřeným. Dětem s poruchou pozornosti. Dětem motoricky neobratným a dětem s komunikačními obtížemi..

Délka trvání:
Standardní délka programu je 5-6 týdnů.

Obsah programu:
Program je sestaven z 5- 6 sezení. Každé sezení je zaměřeno na rozvoj určité oblasti: prostorová orientace, dech a artikulační obratnost mluvidel, výslovnost a slovní zásoba, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání.
Setkání probíhají 1x týdně a děti jsou ve skupině bez rodičů. Součástí programu jsou také konzultace ohledně zhodnocení pokroků a možnosti pro další rozvoj dítěte.

LOGOCANISTERAPIE
Canisterapie je podpůrná metoda při celkové intervenci klinického logopeda. Pes je motivačním prvkem pro rozvoj dítěte.

Překonejme ostych z komunikace! Posuňme dětem hranice jejich možností!

POHYBEM K ŘEČI

Skupinový program rozvíjející dítě jako celek s využitím všech možností, které lidské tělo má a nabízí

Cíl programu:
Program si klade za cíl uvědomění si vlastního těla, zlepšení koordinace a držení těla, posílení koncentrace pozornosti, zlepšení vnímání rytmu, koordinaci zraku či sluchu s pohybem a zacílení samotného pohybu jednotlivých částí těla.

Komu je určen:
Program je vhodný pro děti od 4 do 8 let, které mají problém s koordinací pohybu, jsou motoricky neobratné (dyspraxie), mají problém s poruchou pozornosti (neklidné, živé), dále dětem s vadným držením těla a dětem s narušením komunikace (rychlé mluvní tempo, nesrozumitelnost, opožděný vývoj řeči apod.)

Délka trvání:
Standardní délka je 10 – 15 týdnů.

Obsah programu:
Program je tvořen 1O až 15 sezeními, které se zaměřují postupně na jednotlivé etapy vývoje – leh na zádech, leh na břiše, lezení, sed, sed na patách, vzpřímený  klek, klek na jedné noze, stoj a chůze. Respektovány jsou individuální možnosti každého dítěte. Využívá se práce s běžně dostupnými pomůckami – vařečky, ruličky toaletního papíru apod. Cvičení se opírá o celostní přístup a propojení více smyslů dohromady (sluch, zrak, prostorová orientace, rytmus,…).

Cvičením k řeči! Respektujme a podporujme zdravý vývoj dětí!

Čtenářské dílny

Skupinový program program pro školáky (2.- 4. tříd)

Cíl programu:
Program si klade za cíl  zlepšení čtenářských dovedností a upevnění tvarů písmen, vypěstování kladného postoje k četbě a ke knihám. Rozvíjí schopnosti a dovednosti potřebné pro čtení a psaní (sluchové a zrakové vnímání, porozumění čtenému, práce s textem…)

Komu je určen:
Program je vhodný pro  žáky 2. – 4. tříd, kteří se cítí, že nejsou nejlepšími čtenáři a s čtením nebo psaním se trochu trápí. Je vhodný jako prevence specifických poruch učení a pro děti s oslabeným citem pro jazyk a větnou skladbu.

Délka trvání:
Program bude probíhat od září do června, každý týden po dobu 50 minut.

Obsah programu:
Program je postaven na nácviku čtenářských dovedností bez ohledu na metodu, kterou se děti učily číst a psát v první třídě. Poutavou formou se malí čtenáři učí pracovat s textem a porozumět jeho obsahu. Je zaměřen na analýzu a syntézu slov, slovní hry a nácvik plynulého čtení. Cílem je komplexní rozšiřování čtenářských a narativních dovedností včetně písemného projevu.

Čtení, psaní, vyprávění pro nás není trápení!  Nečekejte, že se čtení „zlepší samo“!

Hravá logopedie

Skupinový program pro rodiče s dětmi od 3 do 5 let

Cíl programu:
Program si klade za cíl  upevnění vztahu mezi dítětem a rodičem, rozvoj schopností a dovedností potřebných ke zvládnutí osvojení si řeči (sluchové vnímání, zrakové vnímání, slovní zásoba, dechová ekonomika, hrubá i jemná motorika….).

Komu je určen:
Program je vhodný pro  rodiče s dětmi od 3 do 5 let, dětem s komunikačními obtížemi (opožděný vývoj řeči, nesrozumitelnost,…), dětem nesmělým, s poruchou pozornosti a všem, kteří chtějí se svým dítětem pracovat.

Délka trvání:
Standardní délka je 10 – 12 týdnů.

Obsah programu:
Program  se zaměřuje na prevenci poruch komunikace a detekci rizikových skupin dětí. Hravou formou ukazuje rodičům, jak pomoci svému dítěti v jeho rozvoji. Přes jednoduché hry stimuluje dechovou  ekonomiku, podporuje rozvoj hybnosti mluvidel, sluchovou a zrakovou percepci. Rozvíjí hrubou motoriku a sociální dovednosti. Podporuje koncentraci pozornosti i paměťovou složku. Nacvičené je upevňováno skrze domácí přípravu.

Nečekejme a podpořme komunikaci svých dětí! Hrajme si, povídejme si a čtěme si!

Kontakty:
Mgr. Miroslava Dyčková +420 516 838 391; dyckova@nemobk.cz
Mgr. Lucie Chlupová +420 516 838 394 ; chlupova@nemobk.cz
Mgr. Markéta Čejpová +420 516 838 393 ; cejpova@nemobk.cz
Mgr. Markéta Dočekalová +420 516 838 398 ; docekalova@nemobk.cz

Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít