Vážení  pacienti a návštěvníci Nemocnice Blansko

Jste-li spokojeni s poskytnutou zdravotní péčí v Nemocnici Blansko a hodláte svoji spokojenost vyjádřit poděkováním nebo  zaslat svá sdělení, náměty nebo  připomínky, můžete tak učinit:

 • elektronickou poštou na adresu  info@nemobk.cz,
 • telefonicky na číslo +420 516 838 101, +420 516 838 100,
 • faxem  na číslo +420 516 417 649, v době od 8.00 hod. – 15.00 hod.,
 • písemně na adresu Nemocnice Blansko, Sadová č. 33, Blansko, PSČ: 678 31,
 • prostřednictvím  dotazníků  na lůžkových a ambulantních odděleních  Nemocnice Blansko, které vložíte do označených schránek

Nejste-li spokojeni s nemocniční péčí,  proberte svoje námitky s ošetřujícím lékařem, v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí pak s vedoucí sestrou oddělení. Vaše námitky je povinen vyslechnout i vedoucí lékař – primář oddělení, či pracovníci managementu nemocnice, ředitelka nebo  její náměstci.
Jestliže budete mít za to, že Vám nebyla poskytnuta náležitá péče, můžete   podat stížnost.

Stížnost může podat:
 • pacient,
 • zákonný zástupce pacienta,
 • osoba blízká, nebo
 • osoba zmocněná pacientem
Stížnost lze sdělit:
Ústně:
 • u vedoucího pracoviště, kterého se stížnost týká, případně jeho zástupce, v mimopracovní dobu, víkendy a svátky u službu konajícího lékaře,
 • osobně ve všední dny v době od 8.00 – 15.00 hod.  na ředitelství nemocnice,
 • ve všední dny  v době od 8:00 do 15:00 hod. telefonicky  na tel.č.. +420 516 838 101; takto podaná stížnost však musí být do 5 dnů od jejího podání potvrzena stěžovatelem písemnou formou, jinak se na ni pohlíží jako na anonymní stížnost.
Písemně:
 • dopisem podepsaným stěžovatelem a doručeným na adresu: Nemocnice Blansko,  Sadová č. 33, Blansko, PSČ: 678 31, případně předaným na podatelnu nemocnice,
 • elektronickou poštou na adresu info@nemobk.cz
 Stížnost by měla obsahovat:
 • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení jmen a názvů pracovišť, kterých se stížnost týká,
 • jméno a příjmení stěžovatele,  bydliště nebo doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa),
 • vlastnoruční  podpis stěžovatele u písemné stížnosti.
Postup při vyřizování stížnosti:

V Nemocnici Blansko šetříme  všechny podané stížnosti, stížnosti které neobsahují jméno a příjmení stěžovatele nebo bydliště, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele, budou vyřizovány jako anonymní, tj. budou prošetřovány pouze jestliže stížnost obsahuje  konkrétní důkazy o závažném pochybení či porušení právních předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů, o čemž bude stěžovatel včas písemně informován. O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která obsahuje způsob prošetření stížnosti, zjištěné skutečnosti a závěry, případně přijatá opatření k nápravě.

Jestliže stěžovatel opakuje   stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, a aniž by uváděla nové skutečnosti, lze tuto stížnost i bez informování stěžovatele odložit.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tj. odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Po vyřízení jsou originály stížnosti a písemností s nimi související evidovány a zakládány právním oddělením nemocnice.

Stížnosti na privátní poskytovatele zdravotní péče nenáleží do působnosti Nemocnice Blansko.

Tento postup byl vypracován v návaznosti na § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.