Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří

Kde nás najdete: budova B, 1. podlaží

Provozní doba
Po – Pá 6:30 – 15:00 standardní provozní doba, příjem vzorků
mimo tuto dobu funguje pohotovostní služba
Objednání k vyšetření
+420 516 838 175 – vyšetření glykemické křivky
Kontakty
+420 516 838 170 – vedoucí oddělení
+420 516 838 173 – vedoucí laborant

Vedení oddělení

Ing. Tichý Alois
e-mail: tichy@nemobk.cz
Vedoucí oddělení klinických laboratoří
Zita Chaloupková
Vedoucí laborant
Možná hledáte informace o pracovišti Centrální odběr krve

Charakteristika pracoviště

Účel a činnost pracoviště OKL

Na základě prováděných laboratorních vyšetření přispívat ke zkvalitnění diagnosticko – léčebného procesu, k včasnému záchytu onemocnění, prognózy, sledování léčby a ve svých důsledcích tak ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienta.

OKL je vedeno v Registru klinických laboratoří, v roce 2011 úspěšně absolvovalo Audit I. NASKL a akreditaci podle SAK.

Dne 29. dubna 2013 byl Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL), jakožto externím posuzovatelem kvality, proveden Audit II na oddělení klinických laboratoří v Nemocnici Blansko. Jeho získání bylo jednou z hlavních priorit Nemocnice Blansko v roce 2013 a současně požadavkem zdravotních pojišťoven pro úhradu jednotlivých laboratorních výkonů. Absolvování Auditu II v porovnání s Auditem I s sebou nese vyšší nároky na zpracování řízené dokumentace, procesů a postupů a neustálé zlepšování managementu kvality v laboratoři. Posouzena byla shoda s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189. Oddělení klinických laboratoří bylo externí auditorkou hodnoceno jako jedno ze špičkových pracovišť prokazující vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, které jsou základem péče o pacienta. Certifikát je udělen na 2 roky, poté proběhne dozorový audit.

Oddělení klinických laboratoří nemocnice Blansko zajišťuje následující služby
 • provedení základních biochemických, hematologických, sérologických vyšetření, vyšetření krevních skupin (KS), vybraná vyšetření imunochemická, vyšetření hormonů a léků
 • odběry kapilární krve u pacientů diabetologických poraden, výjimečně u dětí do 2let (KO)
 • odběry venosní krve při provedení o-GTT
 • svoz biologického materiálu k provedení laboratorních vyšetření z pracovišť mimo areál nemocnice, expedici odběrového materiálu a výsledků na tato pracoviště
 • shromáždění biologického materiálu, který je odvážen ke zpracování do jiných laboratorních pracovišť
Členění pracoviště OKL
 1. Odběrové pracoviště
 2. Úsek příjmu biologického materiálu a expedice výsledků
 3. Úsek analýzy močí
 4. Úsek biochemických a imunochemických vyšetřovacích metod
 5. Úsek hematologických vyšetřovacích metod

Kvalita prováděných laboratorních testů

Kvalita stanovení jednotlivých vyšetřovaných parametrů je denně kontrolována pomocí vnitřního systémů IKK. Pracoviště je zapojeno do systému externí kontroly (SEKK, RIQAS). Základní repertoár prováděných metod je tímto systémem certifikován. Kvalita úseků biochemie, hematologie a imunologie je garantována erudovanými lékaři.

Analyzované materiály

Tělní tekutiny (krev,moč,likvor, sekrety,punktáty apod.) lidského původu a v omezené míře vzorky veterinární.

Časové limity

Pracovní doba: nepřetržitý provoz

Příjem materiálu pro statimové zpracování: nepřetržitě

Příjem materiálu pro rutinní zpracování v den příjmu: 6.30 – 15.00 hod

Svoz biologického materiálu z pracovišť mimo areál: 8.00 – 10.00 hod

Tisk a expedice výsledků: průběžně po zpracování a lékařské kontrole

Uskladnění vzorků sér: 1 týden

Odběrový systém

Pracoviště, v rámci působnosti klinických laboratoří Nemocnice Blansko, využívají k odběrům biologického materiálu, převážně uzavřený odběrový systém firmy SARSTEDT. Tento uzavřený systém používá sterilní odběrové prostředky, prostředky vyrobené z plastu, určené na jedno použití. Odběrové stříkačky slouží současně i jako manipulační nádobky (transportní, centrifugační, vzorkové i skladovací). Jsou na nich vyznačeny objemy a obsahují příslušná antikoagulancia a přísady.

Příjem biologického materiálu

Veškerý biologický materiál musí být na pracoviště úseku příjmu (okénko úseku příjmu ve vestibulu spojovacího traktu polikliniky a nemocnice Blansko):

Předáván zásadně osobně, pověřeným personálem zdravotnických pracovišť, výjimečně pacientem.

Svoz biologického materiálu probíhá v časovém intervalu: 8.00 – 10.00 hod.

Pořadí návštěvy pracovišť (vyzvednutí materiálu k přepravě) je dáno harmonogramem.

Biologický materiál a jeho dokumentace jsou při předávání zkontrolovány a předávány řidiči svozu osobně, stejně tak probíhá předání materiálu řidičem svozu na OKL nemocnice Blansko.

Neshody požadavků na identifikaci a vyšetřovaný materiál

U pacientů, u kterých není známa jejich totožnost (nebo je známa pouze částečně) , pracoviště/lékař, který tento materiál odesílá, je povinen informovat OKL o této skutečnosti a zajistit předání tohoto materiálu a dokumentace tak, aby nedomohlo dojít k záměně (na požadavkovém listu – žádance toto vyznačit).

Po získání chybějících identifikačních údajů je povinno pracoviště, které laboratorní vyšetření požadovalo, nahlásit chybějící nebo upřesněné údaje na OKL. Tato skutečnost bude zaznamenána do komentáře výsledkového listu.

Je-li dodáno nedostatečné množství biologického materiálu (či došlo při jeho úpravě ke ztrátám), které neumožní provést všechna požadovaná vyšetření, kontaktuje pracoviště OKL pracoviště/lékaře, který laboratorní vyšetřuje požaduje a ten stanoví priority v požadavcích na laboratorní vyšetření, či doplňující dodání biologického materiálu tak, aby mohla být provedena všechna požadovaná vyšetření. Uvedená skutečnost je vyznačena v komentáři na výsledkovém listu.

Výsledky laboratorních vyšetření
Telefonické hlášení výsledků laboratorních vyšetření

Telefonické hlášení výsledků laboratorních vyšetření je prováděno OKL nemocnice Blansko pouze:

 • je-li výsledek laboratorního vyšetření požadován formou „STATIM“
 • je-li výsledek laboratorního vyšetření EXTRÉMNĚ PATOLOGICKÝ
 • je-li, výjimečně, požadováno nahlášení výsledku laboratorního vyšetření lékaři

Telefonické nahlášení výsledku je zaznamenáno v komentáři k žádance s uvedením data, hodiny a jména lékaře/pracovníka, kterému byl výsledek laboratorního vyšetření nahlášen.

Výtisk, distribuce a export výsledkových listů

Hlavní výtisk výsledků laboratorních vyšetření formou výsledkových listů OKL (LIS) , je prováděn ve 13.00 hodin. Jestliže je ordinujícím lékařem požadován částečný výtisk ( nejsou ještě provedena všechna laboratorní vyšetření) je proveden výtisk částečného výsledkového listu, s vyznačeným dnem a hodinou výtisku. Po provedení všech laboratorních vyšetření je proveden výtisk kompletního výsledkového listu, opět s vyznačeným dnem a hodinou tisku.

Reklamace výsledků laboratorních vyšetření a jejich změny

Reklamovat výsledek laboratorního vyšetření je nutno co nejdříve. Tato skutečnost je dána tím, že biologické materiály jsou na OKL uskladňovány po dobu max.1 týdne a s rostoucí dobou uskladnění dochází u řady analytů k jejich změnám. U biologických materiálů, které nelze skladovat (krev na ABR ,KO+dif, koagulační vyšetření, moč) nelze provést opakovanou analýzu a je nutné zaslat nový vzorek materiálu.

Reklamaci na výsledek laboratorního vyšetření podává zásadně lékař, který vyšetření požadoval. O reklamaci je vždy informován vedoucí OKL (pověřený pracovník). Reklamace je na OKL řešena, po kontrole identifikačních údajů a dokumentace, opakováním příslušné analýzy. O výsledku opakované analýzy je informován lékař, který ji požadoval, výsledek je zaznamenán společně s upřesněním v komentáři do výsledkového listu, tak, že zůstane k dispozici i původní (reklamovaná) hodnota. Na OKL je vytištěn nový výsledkový list a zaslán lékaři.

Konzultační činnost laboratoře

Konzultační služba na OKL je k dispozici po celou dopolední pracovní směnu. Informace o možnostech provedení dalších doplňujících vyšetření, upřesnění k interpretaci, či k možnosti ovlivnění výsledků poskytují VŠ pracovníci OKL (tel. : +420 516 838 171 a 170). Při lékařské kontrole výsledků jsou některé nálezy komentovány přímo na výsledkovém listu, v komentáři k vyšetření, či k žádance.

Stížnosti, připomínky a požadavky

Stížnosti, připomínky a požadavky pro oblast komunikace OKL nemocnice Blansko a uživatelů jejich služeb jsou evidovány a dle jejich charakteru, operativně řešeny.

Další podrobnosti lze nalézt Laboratorní příručce

 

Dále nabízíme ke stažení:


Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít