Klinická psychologie

Klinická psychologie

pavilon u vjezdu do areálu / budova D (poliklinika) 3. patro

Ambulance klinické psychologie obnovila svůj provoz. Vzhledem k hygienicko-epidemiologickým podmínkám prosíme nadále o vaši ohleduplnost.

  • Používejte roušku při příchodu a odchodu z ambulance.
  • Dezinfikujte si ruce před vstupem do ambulance.
  • Zrušte vaši návštěvu při známkách nemoci především virového původu (horečka, kašel, dušnost).
  • Nezdržujte se v čekárně (před i po návštěvě ambulance).
  • Udržujte rozestupy v čekárně (pokud se potkáte s jiným pacientem vycházejícím z ambulance).
  • Zaměstnanci ambulance zvýšeně dezinfikují pomůcky a prostor ambulance, větrají ambulanci. Vaše vyšetření rozdělí do vícero setkání, aby zkrátily společnou dobu ve vnitřním prostoru, budou udržovat rozestup, nebudou si s vámi podávat ruce.

Těšíme se na setkání, tým ambulance klinické psychologie.

Ambulance klinické psychologie nemocnice Blansko je specializované a akreditované pracoviště poskytující péči jak hospitalizovaným, tak ambulantním pacientům a jejich rodinám.

Pro koho je určena?
Pracoviště zajišťuje provoz ambulantní a lůžkový. Je určena především pro dospělé a dospívající, současně zahajuje ambulantní provoz pro děti.

Jak žádat o psychologickou konzultaci?
Ambulantní sezení si může pacient vyžádat prostřednictvím ošetřujícího lékaře (obvodního, psychiatrického, neurologa a dal. specialisty).
Během hospitalizace žádá pacient o konzultaci s psychologem svého ošetřujícího lékaře, který k ošetření vystaví žádost. Psycholog přichází k lůžku i na samotný pokyn ošetřujícího lékaře, pokud to stav pacienta vyžaduje.
Rodina pacienta může oslovit psychologa týmiž způsoby – během hospitalizace rodinného příslušníka prostřednictvím lékaře, ambulantně po konzultaci s lékařem rodinného příslušníka či po domluvě s klinickým psychologem.

Jak vím, že můžu žádat o pomoc ambulanci psychologie?
Ambulance klinické psychologie je zdravotnické zařízení. Zajišťuje pomoc lidem s psychickými potížemi případně se zdravotními potížemi jiného charakteru, které mohou ovlivňovat psychiku pacienta nebo se zabývá psychickými potížemi, které zhoršují zdravotní stav. Nejedná se o zařízení poskytující koučink či seberozvojovou službu – pokud si nejste jisti, zdali poskytneme službu zrovna Vám, je možné se o tom ujistit telefonicky. Psycholog vaše potíže zhodnotí a může Vás odkázat i na jinou instituci či pomoc.

Co je to psychologická diagnostika a psychoterapie?
Psychodiagnostika a psychoterapie je léčebná zdravotnická odborná služba. Před zahájením péče slouží psychodiagnostika k rozpoznání psychického stavu a potíží. Pracujeme rozhovorem, dále s validními nástroji – testy, dotazníky a jinými metodami, které pacient vyplní. Dotazujeme se na potíže i doprovodu pacienta. Na vyhodnocení vyšetření se čeká a o výsledku a závěru plynoucího z vyšetření je pacient informován. Zprávu o vyšetření dostává do rukou žádající si lékař. S pacientem jsou probrána doporučení na základě nichž je indikován další postup, obvykle psychoterapie, včetně počtu sezení a délky trvání. Psychoterapie je léčba slovem, provádí ji k tomu kvalifikovaný odborník, který si osvojil danou psychoterapeutickou teorii a praxi. Pacientovi doporučíme jednu z variant péče na základě jeho potíží a motivace ke spolupráci: Krátkodobé krizové intervence: např. při smutku v souvislosti s úmrtím blízké osoby, v reakci na závažnou a novou diagnózu. Střednědobé setkávání : důvodem může být psychické selhávání v souvislosti se závažnou a chronickou nemocí či přítomností stresu, který provokuje dlouhodobější duševní nepohodu. Zavádíme pacienty do systematické náhledové psychoterapie: s cílem změnit jejich fungování, které jim přináší závažné potíže v sociálním kontaktu nebo v pracovním fungování nebo v náladě. Pomáháme v podpůrné psychoterapii: pacientům se např. zadaptovat na psychiatrickou diagnózu. Dále provádíme psychoedukaci, psychohygienu, poradenství rodinám.

Může se o informacích ze sezení dozvědět jiný lékař či pacient?
Psychoterapeut se řídí etickým kodexem, informace ze sezení nerozšiřuje, může však na jejich podkladě doporučit např. spolupráci s psychiatrem, u dětí je problematika individuální dle věku a potíží, nakolik je rodič informován. Psychologické vyšetření slouží k informování lékaře.

Činnost ambulance pro dospělé: Psychodiagnostika za účelem posouzení psychických funkcí a stavů: kognitivních funkcí (paměti, pozornosti, práce schopnosti a invalidity), emocionálních stavů (depresí, úzkostí), posouzení psychických stavů v nemoci. Individuální psychoterapie, případně partnerské poradenství (často související s nemocí jednoho z členů).

Činnost ambulance pro dospívající a děti: Dětská psychodiagnostika: krizí, emocionálních potíží, nesouladů ve vývoji (vyšetřujeme závažné důvody pro sebepoškozování, suicidální pokusy apod.).

Rodinná terapie: Péči o děti a dospívající opíráme o rodinnou spolupráci a péči o rodinný systém. Až následně zavádíme dítě do individuální spolupráce bez rodiče, rodič je vždy zahrnut do toho, co se s dítětem děje i přes intimní prostor, ve kterém se spolupráce odehrává. Můžeme odkázat na další spolupráci s jinými zařízeními jako střediska výchovné péče a poradny. Nově zahajujeme diagnostiku raného věku ve spolupráci s Nemocnicí Brno Bohunice, začínáme se věnovat dětem, které se vyvíjí opožděně či kvalitativně odlišně než očekáváme. Zde úzce spolupracujeme s logopedy na komplexní péči o děti s poruchou řeči. Přijímáme školní děti s odkladem docházky, či jinými školními potížemi, zde spolupracujeme s poradnami a školou. S dítětem musí přicházet rodinný zástupce a dát souhlas s péčí.

Stáže, praxe pro studenty: Pracoviště má garanta a školitele při zájmu o stáže pro školence v předatestační přípravě. Spolupráce je možná na základě telefonické domluvy s vedoucím úseku psychologie a dále dle náležitostí personálního oddělení.

Objednávání, změny termínu, rušení procedur:
V pracovních dnech od 13 do 14 hodin. Akutní stavy: možné volat kdykoliv v ordinační době, případně se obracet na 24-hodinová krizová centra (např. FN Bohunice).
Kontakty:
+420 516 838 395 – ambulance poliklinika 3. patro

Personál ambulancí

PhDr. Veronika Buchtová
vedoucí klinický psycholog
Mgr. Veronika Koch Ondrová
psycholog ve zdravotnictví
Mgr. Lucie Slivečková
psycholog ve zdravotnictví
Ordinační doba ambulance klinické psychologie (3. patro poliklinika):
Pondělí 7:30 – 16:00 Mgr. Lucie Slivečková
Úterý 7:00 – 15:30 Mgr. Veronika Koch Ondrová
Středa 7:30 – 16:00 Mgr. Lucie Slivečková
Čtvrtek 7:00 – 15:30 Mgr. Veronika Koch Ondrová
Pátek 7:30 – 16:00 Mgr. Lucie Slivečková

Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít