Úsek nelékařské péče zajišťuje následující druhy vzdělávacích aktivit:

Kvalifikační vzdělávání:

1. Školní pracoviště pro Obchodní akademii a střední zdravotnickou školu v oboru praktická sestra- celoroční praxe dle rozvrhu, souvislá měsíční praxe (rámcová smlouva pro období školního roku).

2. Zajištění odborných praxí a stáží pro studenty VOŠ, VŠ v oborech všeobecná sestra, fyzioterapeut, nutriční terapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent, farmaceutický asistent. Praxe/stáž je realizována pouze na základě písemné dohody mezi Nemocnicí Blansko a vzdělávací institucí, nebo na základě smlouvy mezi Nemocnicí Blansko a studentem. Nezbytnou  součástí dohody je splnění podmínky proočkování studenta proti VHB (v provozech, které toto vyžadují) a tetanu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, dodržování povinné mlčenlivosti.
Organizace umožňuje uzavření dohody s vzdělávací institucí i za podmínek, kdy je dohoda zaslána vzdělávací institucí a obsahuje i jiné podmínky, než jsou uvedeny v dohodě vydané Nemocnicí Blansko (např. zajištění praxe pro celou skupinu studentů, zajištění praxe na období školního roku, atd.).

Každý stážující je povinen podrobit se vstupní a výstupní lékařské prohlídce u lékaře pracovně lékařských služeb nemocnice a za vstupní prohlídku uhradit poplatek.

3. Interní vzdělávací akce: určené pouze pro zaměstnance Nemocnice Blansko. Semináře, konference, kongresy, vzdělávací akce pouze pro specializované úseky činností. Program zveřejňován na informační nástěnce nemocnice a na intranetu. Bezplatné.

4. Vzdělávací akce určené pro zaměstnance a externí uchazeče: semináře, konference, kongresy. Program zveřejňován na informační nástěnce nemocnice, intranetu a na webových stránkách v oddíle aktuality. Úhrada pro externí uchazeče viz. ceník přímých úhrad. Vzdělávací akce prohlubující kvalifikaci, specializační kurzy – pouze pro zaměstnance nemocnice a stanovené plánem vzdělávání pro příslušný kalendářní rok.

5. Externí a dálkové formy studia kurzů dlouhodobé specializační přípravy (audiologie, bronchoskopické metody, Vojtova metoda atd.), kurzy pomaturitního specializačního studia v různých úsecích práce (ARIP, ošetřovatelská péče o dospělé v interních a chirurgických oborech, atd.). O zařazení zaměstnance do studia rozhoduje zaměstnavatel. Studium je též možné absolvovat na vlastní náklady a v době osobního volna.

V Blansku 29.9.2017
Mgr. Jana Klesková, náměstkyně pro nelékařskou péči