Informace o zpracování osobních údajů – kamerový systém Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko, se sídlem Sadová 1596/33, 678 31 Blansko, IČ: 003 86 634, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1603, kontaktní údaje: 516 838 111, e-mail: info@nemobk.cz, zastoupená MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou (dále též „správce osobních údajů“) informuje osoby vstupující do prostor Nemocnice Blansko na výše uvedené adrese, jakožto subjekt údajů, o zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením kamerového systému dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“):

 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je především ochrana majetku, života a zdraví pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, prevence mimořádných událostí, nežádoucích jevů a odhalování protiprávních jednání – získávání důkazního materiálu pro příslušné orgány a získávání materiálu při řešení pojistných událostí. Osobní údaje z kamerového systému jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Nemocnice Blansko nebo třetí osoby).

 

Kategorie subjektů údajů a kategorie příjemců osobních údajů

Subjektem údajů jsou zejména pacienti, zaměstnanci správce, jakož i další osoby vstupující do veřejnosti přístupných prostor nemocnice. Kamerový systém je v souladu s § 316 odst. 2 zákoníku práce nastaven tak, aby neumožňoval narušení soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách. Příjemcem osobních údajů je správce. K naplnění účelu monitorování poskytne správce v případě potřeby kamerové záznamy příslušným institucím (orgány činné v trestním řízení či v přestupkovém řízení, pojišťovny v případě řešení pojistné události) nebo subjektu údajů v případě jeho požadavku, a to jen záběry, které se týkají této osoby, ostatní části jsou anonymizované. Oprávněnost poskytnutí vyžádaných záznamů posuzuje vedení nemocnice.  Nemocnice Blansko nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

Rozsah, zdroj, forma zpracování osobních údajů

Zpracovávány jsou údaje, spočívající v obrazovém záznamu pořizovaných záběrů (nahrávka z kamerového systému). Ke zpracování osobních údajů dochází automatizovaně. Při zpracování nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

 

Informovanost veřejnosti a ochrana osobních údajů

Osoby jsou informováni viditelným a srozumitelným nápisem o monitorování prostor. Na všech vstupech do nemocnice jsou umístěny informační štítky s piktogramem kamery.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou. Nemocnice Blansko zajišťuje stálou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem a přenosem, před jejich ztrátou, zničením nebo zneužitím. Osoby, které
s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům ve strojově čitelném formátu, a to na základě podané žádosti v rozsahu údajů o Vás zpracovávaných, dále právo na výmaz, pokud záznam neobsahuje mimořádnou událost (žádost bude vyřízena do 30 dnů), popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti jejich zpracování. Pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, potom správce osobní údaje subjektu údajů uchová na základě jeho žádosti i po pominutí účelu zpracování nebo doby uložení kamerových záznamů. Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Neuplatní se právo na opravu osobních údajů a právo na přenositelnost k novému správci osobních údajů vzhledem k charakteru zpracovávaných osobních údajů. V případě zpracování v režimu online se neuplatní ani právo na přístup a výmaz osobních údajů, opět vzhledem k charakteru zpracování.

V případě, kdy se nemůžete domoci práv jiným způsobem, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Nemocnice Blansko: Mgr. Marcela Němcová, e-mail: poverenec@nemobk.cz, tel.: 516 838 108  

Tato informace je veřejně přístupná na webových stránkách www.nemobk.cz.

V Blansku dne 21. 6. 2018
Aktualizace 6. 5. 2024

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko